НАУКОВИЙ ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ “ПРАВОВА ІНФОРМАТИКА”

Журнал “Правова інформатика” зареєстрований як друкований засіб масової інформації у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України, Свідоцтво КВ № 8254 про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видане 22.12.03 р.

Засновниками журналу є Науково-дослідний центр правової інформатики НАПрН України та Інститут законодавства Верховної Ради України. Організаційне та ресурсне забезпечення видання журналу здійснюється Науково-дослідним інститутом інформатики і права, а науково-інформаційне - Інститутом законодавства.

Постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 08.06.05 р. № 2-05/5 журнал “Правова інформатика” включено до переліку наукових фахових видань України, в якому можуть публікуватися матеріали дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата стосовно: юридичних наук (Постанова президії ВАК України від 08.07.09 р. № 1-05/3); технічних наук (Постанова президії ВАК України від 10.02.10 р. № 1-05/1).

У період з 2003 по 2011 рр. у журналі “Правова інформатика” опубліковано понад 350 наукових статей.

Розсилка журналу здійснюється згідно з наказом ВАК України “Про затвердження Переліку установ і організацій, до яких обов’язково належить надсилати наукові видання, у яких публікуються основні результати дисертаційних робіт” від 04.04.00 р. № 175. Матеріали статей також будуть опубліковані в електронному вигляді на сайті НДІІП НАПрН України.

Реквізити для сплати послуг щодо публікації: ПІБ, Код ЄДРПОУ 25959933, р/р № 31251259111870, МФО 820172 в ГУДКСУ у м. Києві (з приміткою - "Науковий журнал "Правова інформатика") – квитанцію можна роздрукувати  тут.

 

До відома авторів
 
Редакційна колегія журналу звертає увагу авторів статей, які подаються на розгляд та відбір для друку, на необхідність дотримання правил, встановлених Постановою президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”.
 
У зв’язку із зазначеним пропонуємо:
 
1)     Подавати статтю українською мовою, виготовлену у друкарський спосіб, та її електронну версію (структура та зміст якої повністю відповідають друкованому варіанту) у вигляді файлу:
 
  у текстовому редакторі Word, шрифт – Times New Roman, з розширенням .doc, кегль – 13;
  параметри сторінки – формат А-4, розташування тексту (таблиці) книжне, береги поля (верхній, нижній, лівий і правий краї) – 20 мм;
  відстань між рядками – 1 інтервал;
  кількість матеріалу однієї статті – не більше 15 стор. 
 
Стаття має передбачати такі обов’язкові структурні елементи:
 
·  УДК;
·  ім’я та прізвище (укр. та англ. мовами), науковий ступінь, вчене звання автора;
·  назва статті (укр. та англ. мовами);
·  анотації та ключові слова (укр., англ., рос.  мовами);
·  розв’язання проблеми, шляхом наукового вирішення завдання:
постановка проблеми (загальна характеристика);
- результати аналізу наукових публікацій (досліджень), в яких започатковано розв’язання проблеми, виділення не вирішених її частин, котрим присвячується стаття;
- наведення аргументів, які підтведжують актуальність і новизну роботи;
формування мети (постановка завдання) статті;
виклад основного матеріалу – опис вирішення завдання та обґрунтування наукової цінності та практичного значення визначених у статті результатів;
· висновки за результатами розв’язання проблеми та вирішення завдання, які визначають наукову новизну роботи. Можуть супроводжуватися пропозиціями, оцінками, гіпотезами, описаними у статті, а також визначенням перспектив подальших досліджень;
·  використана література. Бібліографічний опис списку використаних джерел може оформлятися автором за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання” або зі стилем OSCOLA (Стандарт Оксфордського університету для цитування юридичних документів) віднесених п. 11. Наказу МОН України від 12.01.17 р. № 40 до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій;
·  підпис, адреса (е-адреса), телефон автора.
 

2)     Подавати письмовий Відгук на статтю, підписану особою, що має науковий ступінь.

Відгук має бути чітко структурований та обґрунтований згідно з такими частинами:

·  актуальність теми;
·  новизна та обґрунтованість одержаних наукових результатів;
·  наукова (практична) цінність результатів;
·  висновок про можливість публікації в науковому виданні.
 
3)     Рукопис статті та Відгук мають бути ретельно вичитаними, виправленими і підписаними відповідними особами.   
 

4)    Окремим файлом автори подають електронну версію розширеної анотації статті  (до 1 сторінки формату А-4) англійською мовою, яка буде розміщена на веб- сторінці журналу, відповідно до наказу Монмолодьспорту України “Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України” від 17.10.12 р. № 1111.  

 

До уваги!

Редакційна колегія не завжди поділяє погляди авторів публікацій. Статті видаються в авторській редакції. Автори несуть відповідальність за достовірність інформації, що міститься у статтях і повідомленнях до журналу, а також за додержання авторських прав відповідно до законодавства.
 
·  Редакційна колегія залишає за собою право на:
–  відхилення матеріалів статей, які не відповідають тематиці журналу, або таких, які виконані з порушенням зазначених  вимог до оформлення статей та Відгуків;

– внесення до статті змін редакційного змісту у зв’язку зі скороченням обсягу матеріалу.