ЄЩУК О.М., Адміністративно-правова охорона в інформаційному суспільстві

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272497

УДК 342.951: 351.74

Єщук О.М.,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри адміністративного і господарського права
Херсонського державного університету
 
 
Анотація. Статтю присвячено аналізу положень адміністративно-правової охорони в сучас­ному інформаційному суспільстві. Це система впорядкованої адміністративно-правовими нормами діяльності публічної адміністрації, яка направлена на попередження право­порушень та відновлення порушеного права в сучасній інтернет-мережі, що здійснюється засобами адміністративного права з можливістю застосування заходів адміністративного примусу та притягнення винних до адміністративної відповідальності.
Ключові слова: адміністративно-правова охорона, Інтернет, публічна адміністрація, суспільні відносини, інформація.
Аннотація. Статья посвящена анализу положений административно-правовой охраны в современном информационном обществе. Это система упорядоченных административно-правовыми нормами действий публичной администрации, которая направлена на предупреждение правонарушений и восстановление нарушенного права в современной интернет-сети, что осуществляется средствами административного права с возможно­стью применения мер административного принуждения и привлечения виновных к административной ответственности.
Ключевые слова: административно-правовая охрана, Интернет, публичная администрация, социальные отношения, информация.
Summary. This article analyzes the provisions of the administrative and legal protection in today’s information society. This orderly system of administrative law public administration, which is aimed at preventing crime and remedy in today’s Internet network, implemented by means of administrative law with the opportunity to use measures of administrative coercion and bring the perpetrators to administrative responsibility.
Keywords: administrative protection, Internet, public administration, public relations, information.
 
 
        Всесвітня глобальна мережа Інтернет уже стала невід’ємною частиною нашого життя. Сьогодні наша держава перебуває в такій ситуації, коли на наших очах відбувається всебічне та активне проникнення глобальної мережі в усі сфери життя: інтернет-торгівля, знайомства, спілкування між людьми, коментарі політиків з приводу ситуації в суспільстві тощо. Житель планети ХХІ століття вже є частиною інформаційного суспільства сучасності, учасником суспільних відносин у мережі Інтернет (так званих віртуальних), і як будь-які важливі відносини, цей вид соціальних відносин також потребує правової, зокрема й адміністративно-правової охорони.
       Нині наша держава прагне інтеграції до престижної міжнародної організації – Європейського Союзу, а також стати демократичною та правовою державою. Настав час, коли треба шукати альтернативних шляхів покращення життя в українському суспільстві, і для цього слід рухатися шляхом реального забезпечення проголошених у Конституції України прав та свобод людини і громадянина, а також…
 
 

 

Видання НДІІП