ЄВТУШЕНКО Є.В., ЛЕОНОВ Б.Д., Захист від недобросовісної конкуренції: нормативно-правовий та інформаційний аспекти (ст. 98-103)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).273370

УДК 343.14

ЄВТУШЕНКО Є.В.,
 
Леонов Б.Д.,
провідний науковий співробітник Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту  спеціальної техніки та судових експертиз СБ України
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України
 
 
Анотація. У статті досліджуються юридична природа недобросовісної конкуренції, методи захисту суб’єктів господарювання на товарних ринках, а також питання застосування санкцій за порушення законодавства України про економічну конкуренцію.
Ключові слова: захист, недобросовісна конкуренція, господарське законодавство, економіка, суб’єкт господарювання.
Summary. The article examines the legal nature of unfair competition, methods of protecting economic entities in commodity markets, as well as the application of sanctions for violating the legislation of Ukraine on economic competition.
Keywords: protection, unfair competition, economic legislation, economy, business entity.
Аннотация. В статье исследуются юридическая природа недобросовестной конкуренции, методы защиты субъектов хозяйствования на товарных рынках, а также вопросы применения санкций за нарушение законодательства Украины об экономической конкуренции.
Ключевые слова: защита, недобросовестная конкуренция, хозяйственное законодательство, экономика, субъект хозяйствования.
 
 
      Постановка проблеми. Захист конкуренції є актуальним на сучасному етапі розвитку економіки України. Це пояснюється тим, що, з одного боку, в Україні з’являються нові суб’єкти господарювання, які призводять до загострення конкурентних відносин, а з іншого боку, в Україні майже повністю відсутня корпоративна культура підприємств, наявна в інших провідних країнах. Крім того, питання боротьби з недобросовісною конкуренцією набуває надзвичайної актуальності в сучасній економіці України на етапі її європейської інтеграції...