“ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ НАУКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ” (Рекомендації “круглого столу”)

Шановні читачі!

 
        Науково-дослідним центром правової інформатики з правами науково-дослідного інституту НАПрН України спільно з Київським регіональним центром НАПрН України, за участі представників Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Апарату Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів, експертів та вчених навчальних закладів і наукових установ України проведено “круглий” стіл на тему “Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері”. За результатами роботи учасниками “круглого столу” прийнято нижченаведені рекомендації.
 
 
Рекомендації
круглого столу” на тему:
“Проблеми та пріоритети розвитку правової науки
в інформаційній сфері”
 
        Учасники “круглого столу” на тему: “Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері”, організованого Науково-дослідним центром правової інформатики та Київським регіональним центром Національної академії правових наук України, за участі провідних вчених, представників Апарату Верховної Ради України, Державного комітету інформатизації України та інших державних органів, враховуючи потреби розвитку суспільства і держави в інформаційній сфері, положення  інформаційного законодавства України та Указу Президента України від 30.11.10 р. № 926/2010, який оголосив в Україні 2011 рік Роком освіти та інформаційного суспільства,
        констатували:
актуальність проблеми розвитку інформаційного права в умовах становлення інформаційного суспільства та інтеграції України у світовий інформаційний простір, потребує удосконалення правового регулювання інформаційної діяльності фізичних та юридичних осіб, системи забезпечення безпеки людини і громадянина, суспільства і держави в інформаційній сфері, а також організації, координації та здійснення відповідних наукових досліджень;
наявність і потребу подальшого розвитку вітчизняних наукових шкіл у сфері правової інформатики та інформаційної безпеки,
 
 
        рекомендували:
        1. Звернути увагу на необхідність:
проведення державно-правових досліджень щодо визначення завдань і функцій держави, її органів та інститутів громадянського суспільства у процесі формування в Україні інформаційного суспільства, подальшого правового супроводження розбудови його складових, у т.ч. розробки і застосування інформаційно-комп’ютерних систем і технологій, удосконалення національного законодавства у цій сфері;
вивчення глобальних викликів і загроз людині, суспільству і державі в інформаційній сфері, розробки державно-правових засад їх запобігання і нейтралізації, а також забезпечення інформаційного суверенітету України в умовах входження України у світовий інформаційний простір;
здійснення інформаційно-правових досліджень у фінансовій та банківській сферах, де, зокрема, поширеною стала практика застосування електронних платіжних та інших інформаційно-комп’ютерних систем регіонального, національного та міжнародного рівнів, в умовах подолання глобальної фінансової та економічної кризи;
дослідження державно-правових проблем захисту національного інформаційного простору, правових основ становлення і розвитку громадського телебачення і радіомовлення в Україні;
розробки теоретико-правових основ забезпечення безпеки, прав і свобод людини і громадянина в інформаційній сфері, насамперед, щодо запобігання негативним інформаційно-психологічним впливам на свідомість людини, належного правового регулювання з питань обігу та охорони персональних даних тощо;
вивчення проблем запобігання протиправним посяганням з боку окремих злочинців, злочинних груп та організацій, у т.ч. транснаціональної злочинності, в інформаційній сфері;
організації та проведення комплексних наукових досліджень з проблем юридичної відповідальності за скоєння злочинів та інших правопорушень в інформаційній сфері, здійснення низки цільових кримінологічних, кримінально-правових, адміністративно-правових та міжнародно-правових досліджень, у т.ч. з метою оптимізації національного законодавства України;
вивчення досвіду країн-членів Європейського Союзу, зокрема, asquis communautaire– “спільного здобутку” ЄС(сукупності правових документів Співтовариства), а також інших міжнародно-правових актів в інформаційній сфері з метою їх імплементації в національне законодавство України.
 
        2. Запровадити практику цільового розгляду найбільш актуальних проблем розвитку правової науки і правового регулювання в інформаційній сфері в ході науково-практичних конференцій, семінарів та “круглих столів” за участі народних депутатів України, представників заінтересованих органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів та вчених іноземних держав, у ході яких розробити науково-практичні рекомендації щодо подальшого розвитку права і правової науки та пріоритетних напрямів наукових досліджень в інформаційній сфері.
 
         3. Дирекції Науково-дослідного центру правової інформатики забезпечити:
організацію наукових досліджень з проблем розвитку інформаційного права, правового регулювання інформаційних відносин, правового забезпечення розбудови інформаційного суспільства та інтеграції України у світовий інформаційний простір;
продовження реалізації розробок з проблем правової інформатики, зокрема, з питань системної інформатизації законотворчої діяльності, е-парламенту та е-урядування, формування електронних бібліотек, систем і баз даних в галузі держави і права;
проведення необхідних заходів щодо подальшого розвитку установи як науково-дослідного інституту відповідно до сучасних потреб і Статуту Національної академії правових наук України;
участь науковців у реалізації комплексного проекту Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України “Національний суверенітет України в умовах глобалізації” в частині підготовки розділу VII “Суверенітет національного інформаційного простору”.
 
        4. Вченим та експертам НАПрН України взяти участь у розробці нової редакції Стратегії національної безпеки України, у т.ч. з питань розвитку інформаційної сфери і забезпечення інформаційної безпеки.

 

Видання НДІІП