1. Фундаментальні й прикладні дослідження (стор. 6)

1. Фундаментальні й прикладні дослідження
 
“Дослідження, розроблення і розвиток комп’ютеризованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення нормотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судочинної та правоосвітньої діяльності” (НДР на завдання НАПрН України, січень 2002 р. – грудень 2010 р., № держреєстрації 0102U002182). Керівник теми: член-кореспондент НАПрН України, доктор економічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Премії ім. Я. Мудрого М.Я. Швець.
Мета дослідження – розвиток комп’ютеризованих систем інформаційно-аналітич­ного забезпечення.
Завдання дослідження – розроблення та поетапне впровадження інтегрованої комп’ютеризованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення нормотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судової та правоосвітньої діяльності:
створення теоретичних основ системної інформатизації інформаційних систем;
проектування, впровадження, створення та авторське супроводження комп’ютери­зованих систем правової інформації;
аналітичне опрацювання та індексація документів для формування еталонної бази даних (БД) нормативно-правових актів України та актуалізація БД “Законодавство”;
аналітичне опрацювання даних та формування БД “Крим”, “Київ”;
модернізація програмного забезпечення, формування БД “Наукові дослідження з проблем держави і права, які виконуються в Україні” та її оновлення;
розвиток програмного забезпечення для ведення “Системи (бібліотеки) баз даних і знань в галузі держави і права”.
 
“Розробка української версії автоматизованої інформаційної багатомовної системи “EUROVOC” (НДР на завдання Управління справами Апарату Верховної Ради України, жовтень 2003 р. – червень 2009 р., № держреєстрації 0103U008718). Керівник теми: член-кореспондент НАПрН України, доктор економічних наук, професор М.Я. Швець.
Мета роботи – розроблення української версії інформаційно-пошукового тезауруса EUROVOC, відповідного програмного забезпечення та пошук шляхів його використання для удосконалення законодавства України, пошукової системи тощо.
Проблемна орієнтація результатів роботи – ефективна підтримка робіт в галузі  законотворення і порівняння законодавств.
В результаті виконання НДР створено інформаційно-пошукову систему та систему керування базою даних для роботи з тезаурусом EUROVOC. Теоретична і практична цінність НДР досягається за рахунок методики впровадження інформаційно-пошуко­вого тезауруса EUROVOC у інформаційно-пошукову систему правових баз даних.
Багатомовний тезаурус EUROVOC – це понятійно-термінологічна база даних, що містить понад 6000 еквівалентів понять українською, англійською, французькою та російською мовами, їх зв’язки та різні способи вираження для кожної з мов – ключ доступу до документів Європейського парламенту та офіційних публікацій інститутів ЄС.
Робота проводилась вперше в Україні і є обов’язковою для адаптації законодавства України до законодавства країн ЄС та важливим засобом при виконанні наукових досліджень в галузі порівняння законодавства.
 
“Комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу у сфері захисту персональних даних” (НДР на завдання Державного департаменту з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України, січень – грудень 2005 р.). Науковий керівник: кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник В.М. Брижко.
Мета дослідження – порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України та законодавства ЄС та РЄ в сфері захисту персональних даних.
Завдання дослідженняузагальнення світового досвіду та розробка теоретичні пропозиції й практичні рекомендації щодо упорядкування правовідносин в Україні у відповідність із положеннями світових стандартів у сфері захисту персональних даних.
Результатом НДР є науково-дослідна продукція до складу якої входить:
загальний огляд компетенції законодавства та опис регулювання правовідносин в ЄС та РЄ у сфері захисту персональних даних;
визначення переліку та аналіз актів ЄС та РЄ, які регулюють правовідносини в сфері захисту персональних даних;
визначення перспектив регулювання відносини в сфері захисту персональних даних у зв’язку з поширенням інформаційно-комп’ютерних технологій та мереж;
загальний огляд, аналіз відповідності законодавства України до законодавства ЄС та РЄ у сфері захисту персональних даних. Створення переліку основних нормативно-правових актів України у сфері захисту інформації про особу;
підготовка проекту Закону України про захист персональних даних;
створення переліку підзаконних нормативно-правових документів для запровадження правового механізму єдиної системи захисту персональних даних в Україні;
розробка рекомендацій щодо приведення у відповідність законодавства України до законодавства ЄС та РЄ у сфері захисту персональних даних.
 
“Створити систему баз даних у сфері розвитку держави і права як складову автоматизованої системи забезпечення гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу” (НДР на завдання Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації, грудень 2005 р., № державної реєстрації 0105U008424). Керівник теми: член-кореспондент НАПрН України, доктор економічних наук, професор, М.Я. Швець.
Мета дослідження – створення інформаційної бази центральних та місцевих органів влади України у сфері держави і права для подальшого удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення органів влади.
Результати згідно завдання дослідження – впровадження в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах (судочинства, прокуратури та внутрішніх справ) та навчальних закладах МОН України системи баз даних (бібліотек) у сфері держави і права – складової автоматизованої системи забезпечення адаптаціїції законодавства України до законодавства ЄС.
 
“Забезпечити удосконалення системи баз даних у сфері розвитку держави і права” (НДР на завдання Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації, грудень 2006 р. – березень 2007 р., № державної реєстрації 0107U000137). Керівник теми: член-кореспондент НАПрН України, доктор економічних наук, професор        М.Я. Швець.
Мета дослідження –удосконалення системи баз даних у сфері розвитку держави і права для подальшого використання в центральних та місцевих органах влади.
Результати згідно завдання дослідження – 30 мережевих версій удосконаленої     системи з можливістю одночасної роботи з ними 1500 користувачів та спеціально розробленими можливостями інформаційного наповнення, додаткових сервісів, щоденному оновленню баз даних через Інтернет, та створенню власних баз даних корпоративних документів з активованою функцією формування блоків оновлень для подальшої розсилки їх у межах визначеної організаційної структури.
 
“Електронний банкінг у контексті захисту персональних даних” (НДР на       завдання Національного університету державної податкової служби України, жовтень – листопад 2007 р., № державної реєстрації 0107U008476). Керівник теми: член-кореспондент НАПрН України, доктор економічних наук, професор М.Я. Швець.
Мета дослідження – визначення стану упорядкування відносин та внесення пропозицій стосовно вдосконалення регулювання діяльності щодо електронного банкінгу в зв’язку із захистом персональних даних,
Результати, згідно завдання дослідження: визначено складові електронного банкінгу; проведено аналіз захисту персональних даних в аспекті електронного банкінгу; досліджено загальні принципи захисту персональних даних у міжнародних стандартах; визначено напрями упорядкування нормативно-правової бази із захисту персональних даних. Новизна розробки – перше комплексне дослідження щодо електронного банкінгу з урахуванням вирішення проблем захисту персональних даних.
 
“Розроблення концепцій нормативно-правових актів з питань електронної комерції та надання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування послуг юридичним та фізичним особам через Інтернет” (НДР на завдання Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації, грудень 2007 р. – березень 2008 р., № державної реєстрації 0107U011491). Керівник теми: член-кореспондент НАПрН України, доктор економічних наук, професор М.Я. Швець.
Мета дослідження – узагальнення світового досвіду та надання пропозицій щодо    упорядкування інформаційних відносин з питань електронної комерції та надання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування послуг юридичним та фізичним особам через Інтернет.
Завдання дослідження–розробка концепцій нормативно-правових актів з питань електронної комерції та надання органами виконавчої влади та органами місцевого     самоврядування послуг юридичним та фізичним особам через Інтернет.
У відповідності з метою дослідження розглянуто питання щодо:
можливих сфер людської діяльності, в тому числі – підприємницької, де має місце або очікується розвиток, пов’язаний із впровадженням технологій електронної комерції та наданням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування послуг    юридичним і фізичним особам через Інтернет;
існуючих та потенційних споживацьких потреб в інформаційно-комунікаційних технологіях в результаті впровадження в практику підприємницької діяльності технологій електронної комерції та наданням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування послуг юридичним і фізичним особам через Інтернет;
існуючої нормативно-правової бази, що регулює ці сфери діяльності, та використання в них технологій електронної комерції з метою розробки пропозицій щодо необхідних доповнень і змін у нормативній базі та державній політиці у сфері інформатизації;
існуючих директив та рекомендацій ЄС та РЄ з зазначених питань;
існуючих Конвенцій ООН;
пріоритетних напрямів розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, що     потребують державної підтримки як потенційні чинники здобуття конкурентних переваг українськими виробниками, та вирішення важливих суспільних проблем через          впровадження технологій електронної комерції в ці сфери діяльності;
наслідків впровадження в Україні світового досвіду використання технологій електронної комерції та практики державного регулювання в різних сферах людської діяльності;
шляхів скорочення розриву у сфері впровадження технологій електронної комерції, зокрема законодавчого та нормативного забезпечення цього процесу між Україною та країнами, що займають провідні позиції в цій діяльності.
 
“Системна інформатизація інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення процедур виборчих і референдумних процесів” (НДР на завдання НАПрН України, січень 2008 р. – грудень 2009 р., № державної реєстрації 0107U012385). Керівник теми: кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, лауреат Премії Ради Міністрів СРСР, лауреат Премії ім. Я. Мудрого В.М. Фурашев.
Мета дослідження – удосконалення забезпечення прозорості та відкритості      процедур процесів організації виборів і референдумів, зменшення впливу “людського фактору” на здійснення цих процедур, а також забезпечення своєчасного запобігання фальсифікаціям результатів виборів і референдумів та спотворення народного волевиявлення.
Завдання дослідження – розробка теоретичних пропозицій та практичних рекомендацій щодо удосконалення процедур виборчих і референдумних процесів.
У відповідності з метою дослідження результатом НДР є науково-дослідна продукція до складу якої входять пропозиції щодо:
правового регулювання розробки, впровадження та використання засобів системної інформатизації у виборчі і референдумні процеси;
методологічних засад розробки та впровадження засобів системної інформатизації у виборчі і референдумні процеси та процеси прийняття рішень.
 
“Дослідження у сфері упорядкування інформаційних відносин в Україні  в контексті розбудови розвинутого інформаційного суспільства” (НДР на завдання Державного управління справамиУкраїни, червень – листопад 2009 р., № державної   реєстрації 0109U004504). Керівник теми: кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник В.М. Брижко.
Мета дослідження – удосконалення упорядкування інформаційних відносин в Україні.
Завдання дослідження–розробка теоретичних пропозицій та практичних рекомендацій щодо нормативно-правових та методологічних засад упорядкування інформаційних відносин в Україні.
У відповідності з метою дослідження результатом НДР є науково-дослідна продукція до складу якої входить:
проект науково-методичні рекомендації для Державного комітету телебачення і   радіомовлення України, Міністерства освіти і науки України, Державного комітету інформатизації України, а також комітетам Верховної Ради України – Комітету з питань свободи слову та інформації, Комітету з питань правової політики, Комітету з питань національної безпеки і оборони, Комітету з питань європейської інтеграції, Комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, Комітету з питань транспорту і зв’язку;
науково-методологічний посібник “Нормативно-правові та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин”.
За результатами проведених наукових досліджень:
узагальнено сучасні погляди на права людини і свободи у зв’язку з становленням інформаційного права, інформаційної політики в розвинених країнах та в Україні, щодо питань маніпуляції суспільною думкою, сутність якої складає поняття “інформаційні війни”;
проаналізовано базові поняття у інформаційній сфері (“людина”, “громадянин” і “особа”, “права” і “свободи”; “інформація” і “дані”; щодо категорії “право”), розглянуто методологія теорії права та класифікаційні ознаки галузі права;
визначено ознаки інформаційного права (предмет, методи, принципи), розглянуто питання щодо інформаційно-правових відносин та стосовно інформаційного права як науки та навчальної дисципліни;
здійснено аналіз положень чинного інформаційного законодавства України, починаючи з 1992 року, та запропоновано структуризацію інститутів інформаційного права;
запропоновано правові формули щодо регуляції діяльності у інформаційної сфері та щодо інформаційних ресурсів, розглянуті засоби захисту ресурсів в умовах, зокрема, застосування сучасні інформаційно-комп’ютерних технологій;
проаналізовано проблеми кодифікації інформаційного законодавства з урахуванням підходів у проектах систематизації відносин в інформаційній сфері;
розроблено рекомендації та пропозиції щодо підходів до кодифікації інформаційного законодавства України.
 
“Комп’ютеризована навчально-консультуюча інформаційна правова система” (НДР на завдання НАПрН України, січень 2008 р. – грудень 2010 р., № державної реєстрації 0107U012386). Керівник теми: кандидат технічних наук, доцент С.М. Іванов.
Мета дослідження – вирішення теоретичних і практичних питань побудови інтелектуальної освітньої системи у галузі правознавства на основі сучасних лінгвістичних технологій та методів штучного інтелекту для забезпечення навчального процесу та діяльності юридичної клініки.
Завдання дослідження – створення комп’ютеризованої навчально-консультуючої інформаційної правової системи щодо:
реалізації модулів підсистеми наповнення природно-мовної бази даних. Налагодження модулів на прикладі інформації обраного змістовного наповнення;
веб-інтерфейсу інтелектуальної навчально-консультуючої інформаційної правової системи. Опрацювання і оптимізація діалогових ситуацій у системі;
наповнення природно-мовної бази даних інформацією обраного спрямування. Встановлення зв’язків між елементами. Аналіз ефективності наповнення і технології поновлення даних у базі;
налагодження модулів навчально-консультуючої інформаційної правової системи у середовищі комп’ютерного класу Центру інформаційних технологій НЮАУ ім. Я. Мудрого. Дослідна експлуатація системи при проведенні самостійної підготовки студентів.
 
“Методологія кодифікації інформаційного законодавства” (НДР на завдання НАПрН України, січень 2010 р. – грудень 2012 р., № державної реєстрації 0110U001020). Керівник теми: кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник В.М. Брижко.
Мета дослідження – удосконалення упорядкування суспільних відносин в контексті систематизації та кодифікації інформаційного законодавства України.
Завдання – розробка теоретичних пропозицій та практичних рекомендацій щодо методологічних засад кодифікації інформаційного законодавства України:
дослідження теоретичних основ інформаційного права та інформаційного законодавства. Визначення ознак та інститутів інформаційного законодавства;
розробка підходів та рекомендацій щодо упорядкування інформаційних відносин та кодифікації інформаційного законодавства;
розробка автоматизованої інформаційно-пошукової системи порівняння законодавства України з правовими європейськими стандартами;
розробка проекту кодексу України щодо інформаційних та інформаційно-інфра­структурних відносин. Створення пояснювальної записки до кодексу.
 
“Розроблення електронної енциклопедії законодавства України” (НДР на завдання НАПрН України, січень 2010 р. – грудень 2015 р., № державної реєстрації 0110U001019). Керівник теми: член-кореспондент НАПрН України, доктор економічних наук, професор М.Я. Швець.
Мета дослідження – узагальнення та систематизація інформації щодо передумов, історії створення та прийняття законодавчих актів України, їх змісту, логіки, структури, термінології, змін, зв’язків з іншими нормативно-правовими документами, аналітичними та оглядовими матеріалами, практикою застосування. Реалізаційна форма електронної енциклопедії – інформаційний масив багаторівневої структури, у якому доступ до даних різних форматів відбувається через ІПС із застосуванням сучасних технологій, передбачається можливість систематичного оновлення та актуалізації.
Завдання дослідження – створення теоретичної бази та розроблення електронної енциклопедії законодавства України, що надасть можливість унормувати застосування засобів системної інформатизації для розбудови національного інформаційного простору, до складу якого входять інформаційно-аналітичні системи та бази даних парламенту, уряду, міністерств та відомств, розробити єдині вимоги та правила формування електронних інформаційних ресурсів, забезпечити інформаційну відкритість та інформаційну взаємодію між парламентом, органами державної влади та громадянами.
 

 

Видання НДІІП