15. Провідні фахівці НДЦПІ НАПрН України (стор. 57)

Швець Микола Якович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НДЦПІ НАПрН України, академік Української академії інформатики, директор НДЦПІ НАПрН України у 2001 – 2010 роках.
М.Я. Швець належить до вчених, які ще в 1970-ті роки започаткували дослідження в галузі правової інформатики в Україні. В ці роки рішенням Державного Комітету СРСР по науці і техніки був створений Республіканський науково-дослідний інформаційний центр МВС УРСР з мережею інформаційно-обчислювальних центрів у всіх обласних управліннях внутрішніх справ, першим керівником якого і головним конструктором ДАСУ МВС УРСР був М.Я. Швець. 
У 1988 р. за ініціативою та участі М.Я. Швеця засновано кафедру технічних засобів попередження та розкриття злочинів (він став її керівником), згодом перейменовану в кафедру інформаційних технологій Національної Академії внутрішніх справ України.
З 1990 р. М.Я. Швець очолював інформаційно-аналітичний відділ, потім – Управління комп’ютеризованих інформаційних систем та мереж Верховної Ради України. Був заступником голови Консультаційної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України, членом Урядової комісії з питань реформування системи інформа­ційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади, членом робочої групи з перспективного планування законопроектної роботи Верховної Ради України, членом редколегії ряду галузевих журналів, науково-технічних та спеціалізованих рад і комісій.
Має понад 260 наукових праць, у тому числі 28 монографій, авторських свідоцтв та низку впроваджених проектів у галузі управління виробництвом, моделювання, застосування математичних методів та обчислювальної техніки в дослідженнях соціально-економічних процесів та, у законотворчій, правозастосовній, правоохоронній, судовій та правоосвітній діяльності.
Підготував біля 30 кандидатів і докторів економічних, юридичних та технічних наук.
Заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Лауреат премії ім. Я. Мудрого.
 
ГЛАДКІВСЬКА Оксана Василівна, вчений секретар НДЦПІ НАПрН України з 2003 року по т.ч.
По закінченню аспірантури Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України працювала у Кібернетичному центрі НАН України (1983-2003 рр.) за напрямом моделювання складних систем з використанням обчислювальних методів та інтегральних динамічних моделей академіка В.М. Глушкова, розробка проблемно-орієнтованих інформаційних технологій, а також дослідження з проблематики сис­темної інформатизації в органах державного управління. Була вченим сек­ретарем семінару “Проблеми інформаційного забез­печення ІАСУ” Наукової ради АН УРСР за проблемою “Кібернетика”.
Безпосередній виконавець понад 20 науково-дослідних робіт таких, зокрема як: “Розробка та теоретичне обґрунтування інформаційних технологій підтримки прийняття рішень у спорті вищих досягнень” (впроваджено Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму України), “Дослідження у сфері упорядкування інформаційних відносин в Україні в контексті розбудови розвинутого інформаційного суспільства”, “Розробка концепції нормативно-правових актів з питань електронної комерції та надання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування послуг юридичним та фізичним особам через Інтернет”, “Дослідження, розроблення і розвиток комп’ютеризованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення законодавчої, правозастосовної, правоохоронної, судочинної та правоосвітньої діяльності”.
Автор понад 50 наукових праць. Доповіді на конференціях, семінарах та круглих столах – 25.
Член редакційної колегії наукового фахового журналу “Правова інформатика”.
Кандидат фізико-математичних наук (1990 р.), старший науковий співробітник (2006 р.).
 
Брижко Валерій Михайлович, працює у НДЦПІ НАПрН України з 2002 р.
Має понад 300 наукових робіт та опублікованих праць з яких: науково-дослідні роботи – 11 НДР; патентні дослідження по темах НДДКР – 21; законотворча та експертна робота – 12 проектів; Авторські свідоцтва СРСР – 86 (140 заяв на винаходи, впроваджено 9 винаходів); Свідоцтва України про реєстрацію авторського права на твір – 2; монографії, посібники, наукові брошур – 40 (29 написано особисто, 11 – у співавторстві), наукові статті (з проблем промислової власності, ліцензування, інформаційного права, захисту персональних даних та методології систематизації інформаційного законодавства) – 94, тези та доповіді на конференціях, семінарах тощо – 31, відгуки по дисертаціях – 3.
Розробник та співавтор Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.10 р. Приймав участь у підготовчих роботах щодо ухвалення Закону України від 06.07.10 р. про ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних.
Заступник голови редколегії та редактор фахових журналів “Правова інформатика” (2003 р.) та “Інформація і право” (2011 р.), розробник оригінал-макетів, дизайну та редагування журналів, в яких  можуть публікуватися матеріали дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата щодо юридичних наук та технічних наук.
Кандидат юридичних наук (2004 р.; Doctor of Philosophy, 2007 р.), старший науковий співробітник (2006 р.) зі спеціальності: адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Лауреат Премії науково-технічної творчості (1986 р.), Заслужений винахідник Казахської республіки (1997 р.), Лауреат Премії ім. Я. Мудрого (2003 р.).
 
Саницький Василь Анатолійович, заступник директора НДЦПІ НАПрН України (2003-2005 рр.), колишній начальник управління інформатизації МВС України.
За участі В.А. Саницького розроблено та розпочато впровадження Концепції та Програми інформатизації (1997-2005 рр.) органів внутрішніх справ України, багатьох спеціалізованих інформаційно-пошукових систем ОВС України.
Брав участь у реалізації проекту технічної допомоги Федеративної Республіки Німеччини по розвитку системи інформаційного забезпечення ОВС України.
Автор 50 наукових праць з проблем інформаційного права, правової інформатики, захисту та безпеки інформації. Доповіді на конференціях, семінарах та “круглих столах” тощо – 30.
Має державні нагороди. Неодноразово відзначався Почесними грамотами.
Лауреат Премії ім. Я. Мудрого (2003 р.).
 
Калюжний Ростислав Андрійович, доктор юридичних наук, професор, академік Міжнародної академії інформатизації, начальник кафедри теорії держави і права Національної академії внутрішніх справ України.
Р.А. Калюжний – один із засновників вітчизняної школи інформаційного права.
З 1980 р. перебуває на службі в МВС України на посадах, зокрема: начальника ад’юнктури Київської вищої школи МВС СРСР, начальника докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ України.
З 1993 р. – на викладацькій роботі: професор, начальник кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ України.
Науковий консультант Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України.
Має понад 250 наукових праць із проблем адміністративного, римського приватного права, державного управління, правових проблем щодо використання інформаційних технологій у соціальному управлінні.
Член редакційної колегії наукового фахового журналу “Правова інформатика” та ряду інших фахових видань.
Підготував понад 50 кандидатів і докторів юридичних наук.
Має державні нагороди. Неодноразово відзначався Почесними грамотами.
Лауреат Премії ім. Я. Мудрого.
 
Раціборинський Борис Леонідович, завідувач науковим відділом проблем інформатизації діяльності правоохоронних органів НДЦПІ НАПрН України (2004-2010 рр.), з 2011 року – провідний науковий співробітник (за сумісництвом) НДЦПІ НАПрН України.
Працював заступником начальника наукової лабораторії Республіканського науково-дослідного інформаційного центру МВС України. З 1992 по 1996 р. – начальником Науково-дослідного центру з безпеки дорожнього руху МВС України.
Автор 45 наукових праць. Займається науковою діяльністю з проблем математичних методів і застосування обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні та управлінні народним господарством і його галузями, побудови сучасних ефективних інформаційно-пошукових та аналітичних систем в інтересах правоохоронних органів. Доповіді на конференціях, семінарах та “круглих столах” тощо – 35.
Член Науково-технічної ради МВС з питань інформатизації органів внутрішніх справ України. Член редакційної колегії наукового фахового журналу “Правова інформатика”.
Кандидат економічних наук (1983 р.), старший науковий співробітник (1985 р.).
Має державні нагороди. Неодноразово відзначався Почесними грамотами.
Лауреат Премії ім. Я. Мудрого (2008 р.).
 
Антоненко Сергій Анатолійович, з 2004 р. – завідувач лабораторією, відділом, з 2010 року – в.о. заступника директора-завідувача науковим відділом системної інформатизації законотворчої діяльності НДЦПІ НАПрН України. Відповідає за формування еталонної бази даних нормативно-правових актів України як скла­до­вої системи інформаційно-аналітичного забезпечення законо­твор­чого процесу Верховної Ради України за спільними планами робіт Центру з Управлінням комп’ютеризованих систем Апарату Верхов­ної Ради України та договорами.
В 1996-1999 рр., як керівник інформаційно-юридичної фірми, приймав участь у інформаційно-довідковому, консультативному та юридичному обслуговуванні діяльності Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України, розробці Національної програми інформатизації.
З 1990 по 2005 рік член авторського колективу інформаційно-аналітичної служби Секретаріату Верховної Ради України (Управління комп’ютеризованих систем Апарату ВР України) з питань інформаційно-довідкових комп’ютерних систем у галузі права.
Автор однієї з перших комп’ютерних інформаційно-пошукових систем у галузі права (1988-1990 рр.) та розробки електронного видання “Система (бібліотека) баз даних і знань у галузі держави і права”, відповідальний за його випуск та популяризацію. Розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації № 267 від 26.05.10 р. вклю­чений до складу Науково-технічної ради Програми інформатизації Харківської області, приймає участь у її розробці та реалізації.
Відповідальний за впровадження наукових розробок НДЦПІ НАПрНУ в діяльність органів державної влади, вищих навчальних закладів, бібліотек. Відповідає за ефективність госпрозрахункової діяльності Центру. Забезпечив перемогу Центру в 10 тендерах із закупівлі послуг за державні кошти. Щорічно здійснює контроль за підписанням та виконанням понад 100 договорів.
Приймав участь від НДЦПІ НАПрНУ у відкритті та діяльності юридичної клініки “Юстиніан” Київського національного університету внутрішніх справ. Відповідальний за співпрацю з Центром інформаційних технологій НЮАУ ім. Я. Мудрого.
Відповідальний виконавець 7 науково-дослідних робіт НДЦПІ НАПрН України.
Співавтор 3 книг, автор 6 наукових статей у фахових виданнях. Доповіді на конференціях, семінарах та “круглих столах” – 30. Автор лекцій для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів з правової інформатики.
Працює над дисертаційним дослідженням “Правові та організаційні засади функціонування електронних фондів нормативно-правової інформації в Україні”.
Нагороджений Почесними грамотами Президії Академії правових наук України та НДЦПІ НАПрН України. Лауреат Премії імені Я. Мудрого (2008 р.).
 
Лихоступ Світлана Володимирівна – головний науковий співробітник. Колишній начальник Управління інформатизації Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації Мінтрансзв’язку. Останнім часом працює консультантом Регіонального центру розвитку електронного урядування в Автономній Республіці Крим.
Здійснює дослідження в сфері інформатизації, а саме: з питань розвитку Національної програми інформатизації, електронного урядування та парламенту, інформатизації центральних органів виконавчої влади.
Приймала участь в розробці 7 проектів Законів України (Про Національну програму інформатизації, Про Концепцію Національної програми інформатизації та ін.) та понад 180 Постанов і Розпоряджень Кабінету Міністрів України (щодо електронного уряду, єдиного веб-порталу, по­рядку формування та виконання Національної програми інформатизації, про електронний цифровий підпис, електронний документообіг тощо).
Має понад 60 наукових робіт.
Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.
Нагороджена Почесною грамотою КМУ, медаллю “За сприяння в охороні Державного кордону України” та Почесними грамотами Держкомзв’язку України.
 
Цимбалюк Віталій Степанович, завідувач науковим відділом проблем інформаційного права НДЦПІ НАПрН України з 2001 року.
Основне місце роботи – Національний авіаційний університет. Викладає навчальні курси: “Інформаційне право”, “Захист електронних засобів від несанкціонованого доступу”, “Правове регулювання інформації з обмеженим доступом”, “Правова інформатика”.
За поданням Харківського центру вивчення організованої злочинності та фінансової підтримки Міжнародної комісії Програми об’єднаних центрів ТгаССС (м. Вашінгтон, США) був включений до Європейського товариства кримінологів (ESC).
Виконавець та керівник 14 науково-дослідних робіт.
Автор понад 160 наукових робіт, з яких: 26 монографій та посібників. Доповіді на конференціях, семінарах та круглих столах – понад 50.
Член редакційної колегії наукового фахового журналу “Правова інформатика”.
Кандидат юридичних наук (1994 р.), старший науковий співробітник (1999 р.) зі спеціальності: адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Має державні нагороди. Неодноразово відзначався Почесними грамотами.
Лауреат премії ім. Я. Мудрого (2003 р.).
 
Гавловський Владислав Данилович, головний науковий співробітник НДЦПІ НАПрН України. Основне місце роботи – Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України на посаді начальника відділу. Здійснює дослідження з питань інформаційної безпеки України, боротьба з комп’ютерною злочинністю, реформування інформаційного законодавства України.
Відповідальний секретар редакційної колегії наукового журналу “Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)”. Упорядник щомісячного видання з передового досвіду боротьби зі злочинністю “Інформаційний бюлетень” Міжвідомчого науково-дослідний центру при РНБО України.
Член редакційної колегії наукового фахового журналу “Правова інформатика”.
Автор понад 65 наукових робіт. Доповіді на конференціях, семінарах та круглих столах – 20. Кандидат юридичних наук (1999 р.), старший науковий співробітник (2000 р.) зі спеціальності: адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Має державні нагороди. Неодноразово відзначався Почесними грамотами.
Лауреат премії ім. Я. Мудрого (2003 р.).
 
Клімашевська Юлія Анатоліївна, завідувач лабораторією НДЦПІ АПрН України (2003-2006 рр.), перший начальник управління інформаційних технологій Верховного Суду України.
У 1997 р. розроблено та розпочато реалізацію Концепції й Основних напрямків розвитку та Програми створення інформаційної технології підтримки діяльності Верховного Суду України на 1998-2002 рр. Центральне місце у названій програмі належало створенню автоматизованої системи, яка на засадах безпаперових технологій автоматизувала діловодства судових колегій та була введена в дію. В рамках цієї системи повністю автоматизовано процес накопичення даних та одержання статистичних звітів.
Автор 16 наукових праць, з яких 2 монографії.
Лауреат премії ім. Я. Мудрого (2003 р.).
 
Хахановський Валерій Георгійович,головний науковий співробітник НДЦПІ НАПрН України (за сумісництвом), з 2001 року. Основне місце роботи – начальник кафедри Національної академії внутрішніх справ України.
Викладає навчальні дисципліни: “Інформаційне право України”, “Інформатика та обчислювальна техніка”, “Криміналістична інфор­матика”, “Інформаційне забезпечення ОВС”, “Актуальні проблеми використання науково-технічних досягнень у правоохоронній діяльності”, “Сучасні інформаційні системи у науково-педагогічній діяльності”, “Основи програмування”, “Комп’ютерна розвідка”.
Керівник створення, відкриття та діяльності юридичної клініки “Юстиніан” Національної академії внутрішніх справ України.
Доповіді на конференціях, семінарах та круглих столах – понад 40.
Автор понад 130 наукових робіт, у тому числі – 7 монографій, наукових та навчальних посібників, курсів лекцій.
Член 2-х робочих груп МВС України, а також редакційних колегій двох фахових наукових журналів.
Кандидат юридичних наук (1993 р.), доцент (1996 р.) зі спеціальності: кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.
Має державні нагороди. Неодноразово відзначався Почесними грамотами.
Лауреат Премії ім. Я. Мудрого (2008 р.).
 
ЖиляєвІгор Борисовичголовний науковий співробітник НДЦПІ НАПрН України (за сумісництвом). Основне місце роботи – заступник завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, професор Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана.
Наукові інтереси: економічний розвиток і соціально-економічні трансформації; економіка і управління публічним сектором, розвиток і підтримка підприємництва; інформаційне право; законодавче забезпечення управління публічним сектором економіки (наука і освіта).
У 1996-2010 рр. забезпечував проходження у Верховній Раді України понад 40 проектів законів з питань освіти, науки, інноваційної діяльності та інформатизації, які були прийняті парламентом. Проводив наукові економічні і юридичні експертизи більш ніж 200 законопроектів, 80 нормативно-правових актів.
Приймав участь у розробці та експертизі 10 проектів (за підтримкою Міжнародного фонду “Відродження”, Світового Банку, Гарвардського інституту міжнародного розвитку, Фонду Сороса, Агентства Міжнародного Розвитку США, ЮНЕСКО та ін.).
Співавтор проекту модельного Інформаційного кодексу, прийнятого Міжпарламентською асамблею держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (2008 р.). Співавтор Закону України “Про захист персональних даних” (реєстр. ВР України № 2297 від 01.06.10 р.).
Має понад 280 публікацій.
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.867.02 (економіка) Інституту законодавства Верховної Ради України, м. Київ.
Член редакційних колегій журналів: “Стратегія розвитку України”, “Економіка та держава”, “Правова інформатика” та “Комп’ютер у школі та сім’ї”.
Доктор економічних наук (2007 р.), старший науковий співробітник (2009 р.).
Заслужений працівник освіти України.
 
Копан Олексій Володимирович – головний науковий співробітник НДЦПІ НАПрН України (за сумісництвом). Основне місце роботи – начальник відділу Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України.
Наукові інтереси: теорія і практика управління органами, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, забезпечення прав людини правоохоронними органами та Європейські стандарти внутрішньої безпеки держави, інформатизація органів сектору безпеки, методологія кодифікації інформаційного законодавства.
Брав участь у розробці Національної програми діяльності державних органів у сфері протидії організованій злочинності і корупції, проекту Стратегії та рекомендацій щодо тактики боротьби з організованою злочинністю і корупцією, проекту Концепції реформування правоохоронних органів України; підготовці аналітичних матеріалів щодо впливу на стан національної безпеки України криміногенної ситуації у Придністров’ї Молдовської Республіки, Концепції реформування кримінальної юстиції України.
Має 55 публікацій, з них: 53 наукових та 2 навчально-методичного характеру. З них: монографій – 2 ; навчальних посібників та підручників у співавторстві – 2 (у тому числі навчальний посібник з грифом МОН); наукових статей у фахових виданнях – 35.
Підготував 4 кандидатів юридичних наук та здійснює наукове керівництво підготовкою 3 кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Член робочих груп Апарату РНБО України з проведення огляду сектору безпеки України, наукової ради Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України а також – спеціалізованих вчених рад Київського національного університету внутрішніх справ та Академії управління МВС України по захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 26.007.03 та К 26.231.02.
Член редакційної колегії науково-практичного журналу “Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)”.
Доктор юридичних наук (2004 р.), професор (2010 р.).
Має державні нагороди. Неодноразово відзначався Почесними грамотами.
 
Марущак Анатолій Іванович, головний науковий співробітник НДЦПІ НАПрН України (за сумісництвом). Основне місце роботи – професор кафедри Інституту захисту інформації з обмеженим доступом Національної академії СБ України.
Наукові інтереси: адміністративне право та інститут інформаційного права – доступу до інформації, зокрема щодо питань захисту інформації з обмеженим доступом, яка належить державі, фізичній або юридичній особі, а також з проблем інформаційної безпеки держави.
Має 27 (без співавторів 20) опублікованих відкритих наукових праць. Доповіді на конференціях, семінарах та круглих столах – 7.
Є офіційним учасником робочих групи з розроблення Концепції безперервної правової освіти у системі загальноосвітніх навчальних закладів та з підготовки проекту Закону України “Про доступ до публічної інформації”, проекту Закону України “Про лобіювання” (“Про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів”).
Доктор юридичних наук (2010 р.), старший науковий співробітник (2008 р.).
У 2008 році Указом Президента України від 01.12.08 р. № 1122/2008 присуджено премію Президента України для молодих вчених.
 
ЛАНДЕ Дмитро Володимирович, головний науковий співробітник НДЦПІ НАПрН України (за сумісництвом). Основне місце роботи – професор Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ “КПІ”.
Автор 6 наукових посібників та книг, 30 статей у фахових виданнях, 100 інших публікацій (доповідей, препринтів). Наукові дослідження присвячено теоретичним та технологічним засадам інформаційного пошуку, інтеграції мережних інформаційних потоків, математичній лінгвістиці, теорії складності, моделюванню суспільних процесів. Доповіді на конференціях, семінарах та круглих столах – понад 20.
Має 4 авторських свідоцтва на програмні продукти.
Доктор технічних наук (2007 р.), старший науковий співробітник (2008 р.).
Нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР (1988 р.)
Лауреат Премії ім. Я. Мудрого (2008 р.).
 
Новицька Наталія Борисівна, головний науковий співробітник НДЦПІ НАПрН України у 2008 – 2010 рр. (за сумісництвом). Основне місце роботи – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету Державної податкової служби України.
Наукові інтереси: адміністративне право та процес, інформаційне право та соціальні системи, міжнародне приватне право, захист суспільної моралі. Здійснює дослідження щодо удосконалення чинного законодавства з питань захисту суспільної моралі у зв’язку з процесами становлення інформаційного суспільства.
Автор більше 30 наукових публікацій, серед яких 3 монографій, 2 навчальних посібники. Доповіді на конференціях, семінарах та круглих столах – понад 20.
Кандидат юридичних наук (2007 р.), старший науковий співробітник (2010 р.) зі спеціальності: адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Член національної експертної комісії України з захисту суспільної моралі.
Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук.
Нагороджена Почесною грамотою Голови Національної експертної комісії України з захисту суспільної моралі.
 
Новицький Андрій Миколайович,головний науковий співробітник НДЦПІ НАПрН України (за сумісництвом). Основне місце роботи – начальник відділу дослід­ження проблем протидії податковим правопорушенням НДЦ з проблем оподаткування Національного університету Державної податкової служби України.
Наукові інтереси: адміністративне право та процес, інформаційне право та соціальні системи, фінансове право, міжнародне приватне право, інформаційна безпека. Здійснює дослідження у сфері інформатики та інформатизації щодо застосування Інтернет-технологій, вдосконалення організаційно-правового забезпечення протидії податковим та суміжним правопорушенням у сферах електронної комерції, електронного банкінгу та електронного опадаткування.
Приймає участь у розробці законопроектів, зокрема Податкового кодексу України.
Автор понад 60 наукових публікацій, серед яких 5 монографій 5 навчальних посібників. Доповіді на конференціях, семінарах та круглих столах – понад 40.
Кандидат юридичних наук (2005 р.), старший науковий співробітник (2007 р.) зі спеціальності: адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Згідно рішення ВАК України, отримав додаток до диплома кандидата наук що, згідно Болонської конвенції, засвідчує відповідність наукового ступеню “Кандидат наук” академічному ступеню доктора філософії “Doctor of Philosophy” (Ph. D).
Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук.
Нагороджений нагрудними знаками “За честь і службу”, “Почесний працівник Державної податкової служби України”, грамотою Міністерства науки та освіти.
 
Бєсєдна Людмила Леонідівна – старший науковий співробітник НДЦПІ НАПрН України.
Попереднє місце роботи Кібернетичний центр НАН України. Наукова діяльність була пов’язана з питаннями створення систем підтримки прийняття рішень, організації діалогових процедур в інтерактивних комплексах, аналізу та синтезу штучного мов­лення. Результати досліджень були застосовані в понад 20 НДР (в декількох з них була відповідальним виконавцем) і підтверджені практичним впровадженням при створенні перших ПК ЄС та діючої системи підтримки прийняття рішень в спорті вищих досягнень СУБІСПАРТ.
В рамках наукового дослідження “ВАРІАНТ” відповідала за розроблення, модернізацію функцій та ведення БД з обробки даних супутникових магнітних вимірювань та науково-технічних публікацій з досліджень проблем космічної погоди.
Займається питаннями розроблення “Української електронної юридичної енциклопедії”.
Має 30 опублікованих наукових праць, ряд доповідей на наукових конференціях.
Відзначалась преміями Президії Ради Міністрів СРСР по стимулюванню фундаментальних та пошукових робіт, виконуваних в інтересах оборони країни.
 
ФУРАШЕВ Володимир Миколайович, радник НДЦПІ НАПрН України.
Виконував обов’язки начальника Управління інформаційних технологій Секретаріату КМ України, секретаря Урядової комісії з питань інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади, начальника управління інформатизації Секретаріату ЦВК, завідувача Відділом апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України.
Був керівником та головним виконавцем 12 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Наукові дослідження присвячено теоретичним та технологічним засадам системної інформатизації процесів законотворчих, виборчих та референдумних, підтримки прийняття рішень тощо.
Автор 120 наукових праць, у тому числі – 11 монографій, 5 підручників, посібників, 2 пре­принта. Має понад 60-ті впроваджених у виробництво раціоналізаторських пропозицій.
Кандидат технічних наук (1990 р.), доцент (1994 р.), старший науковий співробітник зі спеціальності адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (2006 р.).
Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктор наук.
Має державні нагороди. Неодноразово відзначався Почесними грамотами.
Лауреат Премії Ради Міністрів СРСР (1990 р.). Заслужений машинобудівник України (2006 р.). Лауреат Премії ім. Я. Мудрого (2008 р.).
 
Лебединська Олена Володимирівна, головний бухгалтер НДЦІПІ НАПрН України з 2001 року.
З дня заснування НДЦІПІ НАПрН України відповідає за питання забезпечення економічної ефективності розробок, фінансування науково-дослідних робіт, науково-технічних програм, проектів, тем, ініціативних розробок та використання коштів від господарських договорів. У встановленому законодавством України порядку здійснює оперативний аналіз діяльності Центру, бухгалтерський та статистичний облік і звітність.
Має наукові публікації. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою:Фінансово - правові засади діяльності наукових установ.
 
Бойко Олена Володимирівна, помічник директора по кадрах та діловодству НДЦІПІ НАПрН України..
Відповідає за інформаційне забезпечення діяльності Центру з питань проведення комплексних фундаментальних і прикладних досліджень в сфері правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки, впровадження у практику сучасних методів і засобів автоматизованої обробки документів і контролю виконання доручень. Аналізує та узагальнює інформацію, розробляє проекти документів.
Має наукові публікації. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: Правові засади забезпечення безпеки, прав і свобод людини в інформаційній сфері.
 
Відповідний внесок у результати наукової діяльності
НДЦПІ НАПрН України вносили такі співробітники, як:
 
Іванов С.М. – головний науковий співробітник. Доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого. Займається проблемами системної інформатизації правоосвітньої діяльності. Має понад 50 наукових робіт. Кандидат технічних наук, доцент.
Бутузов В.М. – головний науковий співробітник. Співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України. Займається дослідженням проблем злочинності у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.
Левицький М.В. – науковий співробітник. В рамках теми “Дослідження, розроблення і розвиток комп’ютеризованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судочинної та правоосвітньої діяль­ності” бере участь у розробці та впровадженні баз даних нормативно-правової інформації “Законодавство”, “Законопроект”, “Законодавство регіону”. Відповідає за укладання угод на використання та обслуговування названих ІПС з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади та ін.
Швець С. – науковий співробітник. В рамках теми “Дослідження, розроблення і розвиток комп’ютеризованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, нормотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судочинної та правоосвітньої діяльності” є відповідальним за інформаційно-пошукову систему “Дослідження в галузі держави і права”. У базі даних представлена інформація про виконані і захищені дисертаційні дослідження з проблем держави і права (кандидатські та докторські роботи) та науково-дослідні роботи, що проводилися різними організаціями по даній тематиці у період з 1992 по 2010 роки (понад 6000 робіт). Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2008 р.).
Герасименко Р.С. – науковий співробітник. Займається проблемами інформаційно-технічного забезпечення нормотворчої діяльності та інформатизації правоосвітньої діяльності. Працює над дисертаційною роботою.
Москаленко А.М. – науковий співробітник. Займається редагуванням журналу “Правова інформатика” та ін. матеріалів, які видає Центр. Працює над дисертаційною роботою.
Базанов О.Ю. – науковий співробітник. В рамках теми дослідження щодо захисту персональних даних розробляв систему автоматизованого порівняння інформаційного законодавства України та законодавства Європейського Союзу (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 12208 від 08.02.05 р.), досліджував проблеми технічного захисту даних. Займається створенням, удосконаленням та підтримкою у робочому стані програмного забезпечення веб-сайта, розробкою графічних та ілюстративних матеріалів щодо презентації робіт Центру.
  
Про  лауреатів
 
 За результатами розробок “Система інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчого процесу” колектив авторів на чолі з М.Я. Швецем у 1998 р. удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки.
   
За результатами розробок та впроваджених проектів 2003 та 2008 рр. науковим співробітникам НДЦПІ АПрН України була присуджена Премія імені Я. Мудрого.
У 2003 році, у номінації “За видатні заслуги в законотворчій, правозастосовчій та судовій діяльності”, лауреатами Премії визнано:
М. Швеця, члена-кореспондента АПрН України, доктора економічних наук, професора;
Р. Калюжного, академіка міжнародної Академії інформатизації, доктора юридичних наук, професора;
В. Брижко, кандидата юридичних наук, с.н.с;
В. Гавловського, кандидата юридичних наук, с.н.с;
В. Цимбалюка, кандидата юридичних наук, с.н.с;
В. Саницького;
Ю. Клімашевську.
 
У 2008 році, у номінації “За видатні досягнення в науково-дослід­ницькій діяльності з проблем правознавства”, лауреатами Премії визнано:
Б. Раціборинського, кандидата економічних наук, с.н.с;
В. Хахановського, кандидата юридичних наук, доцента;
С. Антоненка, завідувача відділу системної інформатизації законотворчої діяльності Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України;
В. Дурдинця, Першого заступника Голови Верховної Ради України (1992-1994 роки), радника Міністерства внутрішніх справ України;
В. Зайчука, академіка Академії педагогічних наук України, Керівника Апарату Верховної Ради України;
В. Буржинського, начальника Департаменту інформаційних техноло­гій Міністерства внутрішніх справ України.