2010 рік

Постанова Ради Європейського Союзу № 2008/977/JHA від 27.11.2008 року “Про захист персональних даних в рамках поліцейського та судового співробітництва у кримінальних справах” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.eur-lex.еuropaeu/LexUriServ/Lex UriServ.do?uri=OJ:L:2008:350: 0060:01:EN:HTML // Правова інформатика. – 2010. – № 1(25).

Конвенція Ради Європи № 164 від 4 квітня 1997 року “Про захист прав і гідності людини у зв’язку з використанням досягнень біології та медицини (біомедицини)” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.con ventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/164.htm // Правова інформатика. – 2010. – № 3(27).

Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку від 27 липня 2002 року “Директиви з проблем безпеки інформаційних систем і мереж: формування культури забезпечення безпеки” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) /В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.oecd.org/dataoecd/16/22/15582260.pdf // Правова інформатика. – 2010. – № 4(28).

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Особлива частина. Розділ XVI. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв’язку / В.М. Бутузов, С.А. Кузьмін, В.П. Шеломенцев. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 152 с.

Микола Якович Швець (до 75-річчя від дня народження та 45-річчя науково-дослідної, науково-педагогічної і громадської діяльності) / укладач В. Брижко. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2010. – 32 с. – (Біографія і бібліографія вчених Національної академії правових наук України).