4. Бібліотека баз даних і знань у галузі держави і права (на дисках) (стор. 14)

Періодичні видання “Бібліотека баз даних і знань у галузі держави і права” створюється, поширюється на дисках та включають наступні матеріали:

- ІПС “Законодавство” з повними базами даних “Законодавство   
   України”, Законопроекти”, “Київ”, “Крим” та ін.;
- тезаурус країн ЄС “EUROVOC”;
- ІПС “Дослідження в галузі держави і права”;
- науковий фаховий журнал “Правова інформатика”.
 
 
База даних "Законопроекти"
   Тексти понад 22 800 законопроектів, у
ВР України, з їх повною історією від подання депутатами до підписання   Президентом України.
База даних
"Законодавство України":
- кодекси України;
- закони, постанови
ВР України;
- укази і розпорядження
 Президента України;
- декрети, постанови і
 розпорядження Кабінету
 Міністрів України;
- документи міністерств та
 відомств, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України;
- міжнародні документи (угоди, конвенції, декларації);
- документи, що роз’яснюють
 нормативні акти;
- тлумачний словник – понад 45 000 термінів щодо законів України.
Всього понад 274 000 документів з можливістю перегляду всіх редакцій.
База даних "Термінологія законодавства України"
Тлумачний словник - понад 45 000 термінів, що використовуються в законах.
 База даних "Судова
 практика"
Понад 12 700 документів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, господарського та адміністративного судів України, Третейського суду, Ради суддів України, спеціалізованих та загальних судів України, Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, Європейського суду з прав людини, міжнародних судів.
База даних "Київ"
   Понад 10 700 документів Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, Київського міського голови, головних управлінь КМДА
База даних "Крим"
   Понад 14 300 документів АРК: Верховна Рада, Президент, Рада міністрів, міністерства та відомства, Державна податкова адміністрація, Кримська регіональна митниця та інші.
База даних "Міжнародні документи"
Понад 7 800 міжнародних договорів, актів, декларацій, домовленостей, заяв, звернень, кодексів, комюніке, конвенцій, концепцій, меморандумів, пактів, програм, резолюцій, рішень, статутів, тарифів, угод, хартій та інших документів, що стосуються відносин України з іншими країнами та міжнародними організаціями.
 

Багатомовний тезаурус Європейського Союзу "EUROVOC"

3-х томне видання та ІПС на основі матеріалів спільного проекту
Апарату Верховної Ради України,
НДЦПІ АПрН України та
Інституту законодавства Верховної Ради України
 
 Реалізація Закону України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” вимагає забезпечення доступу до багатомовних систем правової інформації країн ЄС. Одним з дієвих засобів виконання завдань Закону є багатомовний тезаурус EUROVOC, який визнаний міжнародним стандартом, підтримується 11 офіційними мовами країн-членів Євросоюзу та використовується понад 30 років для обробки та пошуку інформації в базах даних органів, установ, інститутів ЄС, держав-членів ЄС та їхніх користувачів. EUROVOC виступає в ролі моста, який з’єднує всі системи документації, яка має відношення до діяльності Європейського Союзу, як всередині інститутів ЄС на національному та регіональному рівнях, так і в приватному секторі.
Понятійно-термінологічна база даних містить понад 6000 еквівалентів понять українською, англійською, французькою та російською мовами, їх зв’язки та різні способи вираження для кожної з мов.
Призначений для спеціалістів, що займаються підготовкою та експертизою законопроектів, систематизацією законодавства, розробкою автоматизованих довідково-пошукових та аналітичних систем правової інформації, порівняльного аналізу, а також усіх зацікавлених у вирішенні проблем уніфікації та гармонізації законодавства України із законодавством ЄС.
 
Інформаційно-пошукова система "Дослідження в галузі держави і права"
 
У базі даних представлена інформація про виконані і захищені дисертаційні дослідження з проблем держави і права (кандидатські та докторські роботи) та науково-дослідні роботи, що проводилися різними організаціями по даній тематиці у період з 1992 по 2010 роки (понад 6000 робіт).
ІПС передбачає пошук за темами робіт, ключовою фразою, словом або його частиною, за певною спеціальністю, науковим керівником, виконавцем, типом (докторська/ кандидатська), періодом, передбачена можливість відбору інформаційних матеріалів у будь-якій комбінації перелічених умов.
ІПС призначена для координуючих органів, наукових та навчальних закладів, дослідників. У ній представлена різна довідкова, статистична інформація, є можливість перевірки наявності подібних дисертаційних досліджень перед затвердженням теми роботи з метою виявлення дублювань (плагіату).
 
Електронна версія підручника "Правова інформатика"
 
Навчальне видання щодо теоретичних та практичних питань побудови, впровадження інформаційних систем і технологій у законотворчій, правозастосовній, виборчій, фінансовій, правоохоронній, судовій та правоосвітній діяльності, детально розглянуті питання:
 - системної інформатизації законотворчої діяльності на прик­ладі системи інформаційно-аналітичного забезпечення законо­творчої діяльності Верховної Ради України (ІПС “Законодав­ство”, “Законопроект”, “Термінологія законодавства України”, GLIN, EUROVOC, інформаційно-технічний комплекс “Рада”);
 - системної інформатизації виборчого та референдумного процесів в Україні (ЄІАС “Вибори”, складові: ІАС “Вибори на­родних депутатів України”, “Вибори Президента України”, “Всеукраїнський референдум”, реєстр політичних партій України та їх територіальних утворень – БД “Політичні партії України”);
- системної інформатизації діяльності правоохоронних органів (інформаційні        системи: “Інтегрований банк даних”, “Розшук”, “Оперативно-довідкова картотека”, “Пізнання”, “Наркобізнес”, “Арсенал”, “Статистика”, “Кримінолог-аналітик”, “Патрульно-постова служба”);
- системної інформатизації правоосвітньої діяльності в Україні;
- фінансово-правової інформатики у сфері оподаткування (АРМи: “Звіт”, “Облік платників”, “Свідоцтво ПДВ”, “Касові апарати”, “КРП”, “Облік податків та платежів”, “Аудит”, “Митниця”, “Держдоходи”, “Пільги”, “Прийняття та обробка звітів” та інші);
- застосування законодавства у сфері інформації та інформатизації України (аналіз базових законів та нормативних актів у сфері інформації та інформатизації України);
- державної політики у сфері інформатизації.
 
Електронна версія наукового фахового журналу
"Правова інформатика"
Постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 08.06.05 р. № 2-05/5 журнал “Правова інформатика” включено до переліку наукових фахових видань України.
В журналі можуть публікуватися матеріали стосовно дисертацій­них робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата:
юридичних наук (Постанова президії ВАК України
                                від 08.07.09 р. № 1-05/3);
технічних наук (Постанова президії ВАК України
                             від 10.02.10 р. № 1-05/1).
Засновники журналу: НДЦПІ АПрН України та Інститут законодавства Верховної Ради України.
Тематична спрямованість: інформаційно-аналітичне висвіт­лення та інформування про погляди, практичні результати науков­ців та фахівців різних галузей господарства, а також про зарубіжний досвід упорядкування та шляхи нормативно-правового регулювання інформаційних відносин в електронному інформаційному суспільстві з питань стану та перспектив правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки.
 

 

Видання НДІІП