7.1. Загальні відомості (стор. 25)

 

Журнал “Правова інформатика” зареєстрований як друкований засіб масової інформації у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України, Свідоцтво КВ № 8254 про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видане 22.12.03 р.
Постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 08.06.05 р. № 2-05/5 журнал “Правова інформатика” включено до переліку наукових фахових видань України, в якому можуть публікуватися матеріали дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата стосовно: юридичних наук (Постанова президії ВАК України від 08.07.09 р. № 1-05/3); технічних наук (Постанова президії ВАК України від 10.02.10 р. № 1-05/1).
У період з 2003 по 2010 рр. у журналі “Правова інформатика” опубліковано понад 300 наукових статей, які за науковими напрямами складають: юридичні науки – 46 %; технічні науки – 30 %; економічні науки – 27 %.
Журнал “Правова інформатика” видається у двох варіантах – паперовому та електронному. Паперовий варіант журналу тиражується в обмеженому обсязі. Для ознайомлення зі скороченим змістом матеріалів пропонуємо відвідати сайт НДЦПІ НАПрН України: //www.ippi.org.ua.
Електронний варіант формується на CD-ROM і включає повний зміст текстів журналу “Правова інформатика” та видань НДЦПІ НАПрН України (монографії, посібники, підручники тощо).
Наклад видання – 100 примірників. Журнал виходить 1 раз на квартал.
Розсилка Журналу здійснюється згідно наказу ВАК України “Про затвердження Переліку установ і організацій, куди обов’язково належить надсилати наукові видання, у яких публікуються основні результати дисертаційних робіт” від 04.04.00 р. № 175.