7.3. Переклади (стор. 34)

Директива 97/66/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу від 15 грудня 1997 року “Про обробку персональних даних і захист прав осіб у телекомунікаційному секторі” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.evropa.eu.int/ISPO/legal/en/dataprot/protection.html // Правова інформатика. – 2004. – № 3.
Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу від 11 березня 1996 року “Про правовий захист баз даних (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.evropa.eu.int/ISPO/legal/en/ dataprot/protection.html // Правова інформатика. – 2004. – № 4.
Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу від 24 жовтня 1995 року “Про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і вільним обігом цих даних” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.evropa.eu.int/ISPO // Правова інформатика.   – 2005. – № 1(5).
Директива 2000/31/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу від 8 червня 2000 року “Про деякі правові аспекти інформаційних послуг,зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку” (“Про електронну комерцію”) (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.evropa. eu.int/ISPO/legal/en/dataprot/protection.html // Правова інформатика. – 2005. – № 1(6).
Директива 1999/93/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 13 грудня 1999 року “Про систему електронних підписів, що застосовується в межах Співтовариства” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.evropa.eu.int /ISPO/legal/en/dataprot/protection.html // Правова інформатика. – 2005. – № 4(8).
Директива 2000/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 18 вересня 2000 р. “Про відкриття і ведення діяльності установ-емітентів електронних грошей, а також здійснення нагляду за цією діяльністю” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.evropa.eu.int/ISPO/legal/en/ dataprot /protection.html // Правова інформатика. – 2006. – № 2(10).
Поправки Комітету міністрів Ради Європи від 15.06.1999 р. “Про умови риєднання держав-членів Європейських співтовариств до Конвенції Ради Європи № 108 від 8.01.1981 р. “Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.coe.fr/end/legalaltxt/ fraites.htm // Правова інформатика. – 2006. – № 4(12).
Рекомендації Ради Європи № R (83)10 від 23 вересня 1983 року “Про захист персональних даних, що використовуються для наукових досліджень та статистики”(неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.coe.fr/cm // Правова інформатика. – 2007. – № 3(15).
Рекомендації Ради Європи № R (99)5 від 23 лютого 1999 року “Про захист осіб у зв’язку з обробкою даних у інформаційних магістралях” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.coe.fr/cm // Правова інформатика. – 2007. – № 4(16).
Директива 2002/58/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 12 липня 2002 року “Про обробку персональних даних та захист таємниці у секторі телекомунікацій” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.evro pa.eu.int/ISPO/legal// Правова інформатика. – 2008. – № 2(18).
Рекомендації Ради Європи № R (81)19 від 25 листопада 1981 року “Про доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні державних органів” (неофіційний  переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.internetrights.org. ua/books/do/2_3_3.doc// Правова інформатика. – 2009. – № 2(22).
Рекомендації Ради Європи № R (2004)11 від 30 вересня 2004 року “Про правові, організаційні та технічні аспекти електронного голосування(неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.coe.fr/cm // Правова інформатика. – 2009. – № 3(23).
Рекомендації Ради Європи № R (99)15 від 9 вересня 1999 року “Про висвітлення у засобах масової інформації виборчих кампаній”(неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/ CM/Rec(1999)015&ExpMem_en.asp // Правова інформатика. – 2009. – № 4(24).
Рекомендації Ради Європи № R (2002)2 від 21 лютого 2002 року “Про доступ до офіційних документів” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.coe.int/T/E/Human_rights/rec(2002)2_eng.pdf // Правова інформатика. – 2009. – № 4(24).
Постанова Ради Європейського Союзу № 2008/977/JHA від 27.11.2008 року“Про захист персональних даних в рамках поліцейського та судового співробітництва у кримінальних справах” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.eur-lex.еuropaeu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350: 0060:01:EN:HTML // Правова інформатика. – 2010. – № 1(25).
КонвенціяРади Європи № 164 від 4 квітня 1997 року “Про захист прав і гідності людини у зв’язку з використанням досягнень біології та медицини (біомедицини)” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.con ventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/164.htm // Правова інформатика. – 2010. – № 3(27).
Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку від 27 липня 2002 року “Директиви з проблем безпеки інформаційних систем і мереж: формування культури забезпечення безпеки” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.oecd.org/dataoecd/16/22/15582260.pdf // Правова інформатика. – 2010. – № 4(28).
Конвенція Ради Європи № 205 від 18 червня 2009 року “Про доступ до офіційних документів” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: // www.con ven tions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/205.htm // Правова інформатика. – 2011. – № 1(30).