9.1. Наукові конференції (стор. 43)

Латентність комп’ютерних правопорушень як проблема інформатизації ОВС України / В.С. Цимбалюк // матеріали міжвузівської Наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми інформатизації органів внутрішніх справ України”, м. Київ, 15 березня 2001 р.     – К.: НАВСУ, 2002.
Поступ України до інформаційного суспільства / В.Д. Гавловський, Р.С. Колпак, В.С. Цимбалюк // матеріали міжвузівської Наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми інформатизації органів внутрішніх справ України”, м. Київ, 15 березня 2001 р. – К.: НАВСУ, 2002.
Категорія “безпека” у новому Кримінальному кодексі України / В.С. Цимбалюк  // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Новий Кримінальний кодекс України: питання   застосування і вивчення”, м. Харків, 25 – 26 жовтня 2001 р. – Х.-К.: Юрінком-Інтер, 2002.
Актуальные проблемы информатизации судебной деятельности / М.Я. Сегай, Ю.А. Климашевская // труды ХІ Междунар. конф. “Информатизация и информатизационная безопасность правоохранительных органов”, 21 – 22 мая 2002 г. – М: ООО “НАКРА ПРИНТ”, 2002.
Питання легітимності використання у судочинстві негласної оперативної інформації, отриманої за допомогою електронних засобів / М.Я. Сегай // матеріали Наук.-практ. конф.: “Теорія та практика застосування чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах”. – К: НАВСУ, 2002.
Поняття та ознаки організованої злочинної діяльності / А.П. Закалюк // матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. “Запорізькі правові читання”, 3 – 5 липня 2002 р. – Запоріжжя: Запорізький держ. університет. – 2002.
Упорядкування суспільних інформаційних відносин у сфері захисту персональних даних / В.М. Брижко // матеріали ІV Міжнародної наук.-техн. конф. “Електронно-інформаційні ресурси: проблеми формування, зберігання, обробки, поширення, захисту і використання інформаційних ресурсів”, 7 – 8 жовтня 2003 р. – К.: УкрІНТЕІ, 2003.
Організаційно-правове забезпечення модернізації ДПС України (питання теорії і практики з погляду методології системного підходу) / В.С. Цимбалюк // матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. конф. “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”, 15 – 17 травня 2003 р. – К.: УкрІНТЕІ, 2003.
Питання взаємодії систем інформаційно-аналітичного забезпечення         місцевих органів виконавчої влади та органів податкової служби / В.С. Цимбалюк, В.М. Квасов, П.Б. Россов // матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. конф. “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”, 15 – 17 травня 2003 р. – К.: УкрІНТЕІ, 2003.
Вирішення соціально-економічних проблем розвитку міста на основі концепції інтегрованої інформаційно-аналітичної системи фінансової звітності / В.С. Цимбалюк, С.П. Ріппа, В.М. Квасов // матеріали Наук.-практ. конф. “Вищі навчальні заклади – Києву”, 12 березня 2004 р. – К.: НТУУ “КПІ”, 2004.
Проблеми визначення категорії інформаційної безпеки у праві України / В.С. Цимбалюк // матеріали Наук.-практ. конф. “Організаційно-правові проблеми безпеки підприємництва”, 6 вересня 2003 р., м. Київ, Інститут права ім. Князя Володимира Великого.
Права та обов’язки депутатів місцевих рад в інформаційній сфері / О.І. Яременко: “Дні науки” // зб. тез доповідей у Гуманітарному університеті “ЗІДМУ”, 28 – 29 жовтня 2004 р. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2004.
Участь України в європейському співробітництві щодо становлення та   розвитку інформаційної економіки (правовий аспект) / О.І. Яременко // матеріали      Міжнародної наук.-практ. конф. “Міжнародне економічне співробітництво України (правові проблеми)”, 18 листопада 2004 р. – К.: КНЕУ, 2004.
Удосконалення законодавчого забезпечення суспільних перетворень в Україні засобами кримінологічної науки / Закалюк А.П. // матеріали Наук.-практ. конф. “Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної політики в Україні”, м. Харків, 24 – 25 травня 2005 р. – Х.: Національна юридична академія України імені Я. Мудрого, 2005.
Електроннабібліотекабазданихугалузідержавиіправа: розробленняівикористання/ М.Я. Швець, В.Г. Хахановський, С.А. Антоненко, С.О. Дорогих, С.М. Швець // матеріали Міжнародної наук.-методич. конференції “Інноваційні технології у вищій юридичній освіті”, 25 – 28 травня 2005 р., м. Київ, Національний університет “Києво-Могилянська академія”.
Электронное информационное общество в Украине: настоящее и будущее / Д.В. Ландэ, В.Н. Фурашев // материалы XI Международной наук.-практ. конф. “Построение информационного общества: ресурсы и технологии”, м. Киев, Министерство образования и науки Украины, Украинский институт научно-технической и экономической информации, Всеукраинская ассоциация информационных служб, 2005.
Про змін до Цивільного Кодексу України з адміністративних правопорушень водіями транспортних засобів / Б.Л. Раціборинський // матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. “Сучасні шляхи боротьби за безпеку дорожнього руху”, м. Київ, 12 – 14 жовтня 2005 р. Організовано та проведено НДЦПІ АПрН України спільно з Державним науково-дослідним центром з безпеки дорожнього руху МВС України.
Про одну задачу ідентифікації для моделі розвитку. Контроль і управління в складних системах / О.В. Гладківська // матеріали VIII Міжнародної наук.-техн. конф., м. Вінниця, 24 – 27 жовтня 2005 р. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005.
Правове регулювання доступу до інформації та виключних випадків його обмеження як складова політичних реформ в Україні / А.І. Марущак // матеріали Міжнародної наук.-теорет. конф. “Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі”, м. Київ, 8 – 9 лютого 2006 р. – К.: НПУ                          ім. М.П.Драгоманова, 2006.
Захист інформації з обмеженим доступом та право на інформацію: проблеми правового регулювання / А.І. Марущак // матеріали четвертої Наук.-техн. конф. “Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні”, 1 – 3 березня 2006 р. Організатори – Служба безпеки України, Держспоживстандарт України, Національний технічний університет України “КПІ”, Національна академія СБ України, Асоціація захисників інформації “АЗІС”, Інститут комп’ютерних технологій, м. Київ, 2006.
До питання ідентифікації фізичних осіб та захисту персональних даних / В.М. Брижко // матеріали четвертої Наук.-техн. конф. “Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні”, 1 – 3 березня 2006 р. Організатори – Служба безпеки України, Держспоживстандарт України, Національний технічний університет України “КПІ”, Національна академія СБ України, Асоціація захисників інформації “АЗІС”, Інститут комп’ютерних технологій, м. Київ, 2006.
Електронний підручник в системі правової освіти / Л.Л. Бєсєдна, О.В. Гладківська // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Модернізація освіти: пошуки, проблеми, перспективи”, Київ-Переяслав-Хмельницький, 22 – 25 травня 2006 р.
Библиотека (Система баз данных и знаний в отрасли государства и права) / С.А. Антоненко, Е.В. Лебединская, С.Н. Швец // матеріали V Междунар. науч.-практ. конф. “Информация, анализ, прогноз – стратегические рычаги эффективного государственного управления”, м. Киев, 1 – 2 июня 2006 г. – К.: УкрИНТЭИ, 2006.
Інформатизація виборчих і референдумних процесів як важлива складова інформаційного суспільства в Україні / В.М. Фурашев // матеріали XII Міждународної наук.-практ. конф. “Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології”. – К.: УкрІНТЕІ, 2007.
Актуальные вопросы доступа журналистов к информации / А.И. Марущак // матеріали X юбилейной Междунар. науч-практич. конф. “Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах”, 16 – 18 мая 2007 р. – Пуща Озерная, 2007.
Організаційні та методичні проблеми підготовки кадрів у сфері протидії комп’ютерним злочинам / В.Г. Хахановський // матеріали Міжнародної наук.-практич. конф. “Международное сотрудничество в борьбе с компьютерной преступностью: проблемы и пути их решения”. – Донецьк, 2007.
СБ України як суб'єкт інформаційної діяльності: ґенеза правового статусу / А.І. Марущак // материали Наук.-практ. конф. “15 років СБ України”, 16 травня 2007 р., – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2007.
Системна інформатизація законодавчого процесу/ М.Я. Швець, С.А. Антоненко // матеріали X Міжнародної наук.-практич. конф. “Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у III тисячолітті”, 3 – 5 жовтня 2007 р., м. Рівне, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука.
Методологічні основи застосування комп’ютерних систем, баз даних і знань в галузі держави і права у навчанні юристів / М.Я. Швець, С.А. Антоненко // матеріали Наук.-метод. конф. “Проблеми підготовки юридичних кадрів для авіаційної і космічної галузей України”, 27 листопада 2007 р., м. Київ, Інститут повітряного і космічного права Національного авіаційного університету.
Інформатизація правотворчості для забезпечення діяльності цивільної авіації / М.Я. Швець, С.А. Антоненко // матеріали Наук-практич конф. “Державна політика розвитку цивільної авіації XXI століття: економічний патріотизм та стратегічні можливості України”, 7 – 8 лютого 2008 р., м. Київ, Національний авіаційний університет.
Щодо визначення предмету правового регулювання в сфері інформатизації ВНЗ МВС України / Шевчук Р.М., В.Г. Хахановський // материали Наук.-практ. конф. “Інформатизація вищих навчальних закладів МВС України”, 27 квітня 2007 р. – Харків: Вид-во ХНУВС, 2008.
Система (бібліотека) баз даних і знань у галузі держави і права для забезпечення навчального процесу / М.Я. Швець, С.А. Антоненко // матеріали Міжнародної наук.-практич. конф. “Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука”, 16 – 17 травня 2008 р., м. Суми, Сумський Національний аграрний університет.
Сучасний стан та перспективи застосування комп’ютерних імітаційних ділових ігор при викладанні спеціальних дисциплін / В.Г. Хахановський // материали міжвуз. Наук.-практ. конф. “Боротьба зі злочинами у сфері комп’ютерної інформації: проблеми та шляхи їх вирішення”, 14 грудня 2007 р. – Донецьк, 2008.
Організаційно-правові основи доступу до державної інформації як складова забезпечення інформаційної безпеки держави / А.І. Марущак // матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. “Форми та методи забезпечення інформаційної безпеки держави”, 13 березня 2008 р. К.: Видавець Захаренко В.О., 2008.
До гносеології категорії “право” / В.М. Брижко: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. “Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука”, 16 – 17 травня 2008 р. – Суми: Довкілля. – 2008.
Інформаційне середовище навчання у Національній юридичній академії імені     Я. Мудрого / А.П .Гетьман, С.М. Іванов, В.В. Карасюк // материали Міжнародної наук.-практ. конф. “Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука”, 16 – 17 травня 2008 р. – Суми: Довкілля. – 2008.
Адміністративні послуги через Інтернет: аспекти нормативно-правового упорядкування / О.О. Баєв // материали Міжнародної наук.-практ. конф. “Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука”, 16 – 17 травня 2008 р. – Суми: Довкілля. – 2008.
Шляхи вдосконалення діяльності державних органів при побудові інформаційного суспільства в Україні / А.М. Новицький, Н.Б. Новицька // материали Міжнародної наук.-практ. конф. “Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука”, 16 –17 травня 2008 р. – Суми: Довкілля. – 2008.
Сутність Національної програми інформатизації та шляхи інформатизації ВНЗ МВС України / Шевчук Р.М. // матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. “Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів”. – Сімферополь: Кримський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008 р.
Елементи автоматизації системи навчання у Національній юридичній академії України ім. Я. Мудрого / В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, С.М. Іванов, В.В. Карасюк // матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. “Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України”, 20 – 22 вересня 2008 р. – Ялта: РВВ КГУ, 2008. – Ч. 3.
Інтегроване інформаційне середовище юридичної освіти / С.М. Іванов, В.В. Карасюк, О.Ю. Соколов, О.С. Луговий // матеріали Міжнародної наук.-практ. конф.   “Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу”, 5 – 7 березня 2009 р. – Ялта: РВНЗ КГУ, 2009. – Ч. 1.
Інформаційно-пошукова система, орієнтована на зв’язки об’єктів / Д.В.Ланде,        В.М. Фурашев // матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2010)”, 4 – 5 березня 2010 р. – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2010.
Складові ефективності прийняття рішень у контексті національної безпеки / В.М. Фурашев // матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2010)”, м. Запоріжжя, 4 – 5 березня 2010 р. – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2010.
Проблеми і напрямки діяльності органів захисту правопорядку у інформаційній сфері / В.В. Карасюк, В.Г. Кобзев // матеріали Наук.-практ. конф. “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку”, 17 – 18 березня 2009 року. – Харків, Академія внутрішніх військ МВС України, 2009.
Мораль і підприємництво: (соціально-політичні та правові проблеми) / Н.Б.Новицька //матеріали міжвузівської студентської Наукової конференції “Сучасні фінансово-економічні, правові та соціальні відносини в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку”, м. Київ, 23 березня 2010 р.
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності з питань розвитку морального демократичного суспільства/ М.Я. Швець, С.А. Антоненко // матеріали Форуму громадських організацій на тему “Мораль у демократичному суспільстві: чи демократична мораль”, 30 – 31 березня 2009 р., м. Київ, Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі, Міжнародна громадська організація “Асоціація сприяння розвитку національного лідерства”.
Електронні гроші в банківській системі / Г.В. Гладківська // мateriály V mezinárodni v?decko-praktická conference “Dny v?dy – 2009” (27.03 – 05.04 2009 r.) – Dil 1. Ekonomické v?dy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – 112 stran. – С. 45 – 47.
Суспільна мораль як складова інформаційної безпеки держави / Н.Б. Новицька //матеріали Наук.-практ. конф. “Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави”, м. Київ, 17 березня 2010. – К.: Науково-видавничий відділ Національної академії СБ України, 2010 р.
Вступ до СОТ та формування ринку вищої освіти України / І.Б. Жиляєв // матеріали Міжнародної наук. конф. “Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення”, 20 березня 2009 р., м. Київ, РВПС України.
Держава як гарант захисту прав людини на вільний інформаційний простір / Н.Б. Новицька //матеріали Наук.-практ. конф. “Здійснення прав та виконання обов’язків юридичними особами публічного права”, м. Ірпінь, 16 квітня 2010 р.
Використання систем штучного інтелекту в економіці / Г.В. Гладківська // матеріали VIІІ Міжнародної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”, 15 – 18 квітня 2009 р.       – К.: НТУУ “КПІ”, 2009.
Інтелектуальні засоби інформаційної підтримки гуманітарної освіти / А.П. Гетьман, С.М. Іванов, В.В. Карасюк // матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. “Програмне забезпечення в освіті і науц”, м. Київ, Український науковий центр розвитку інформаційних технологій, 12 – 13 травня 2009 року. – К.: Освіта України, 2009 р.
Модель інформаційного середовища для підготовки юристів / С.М. Іванов,      В.В. Карасюк // матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Інформатика та системні науки (ІСН-2010)”, 18 – 20 березня 2010 р. – Полтава, 2010.
Віртуальне середовище навчання у Національній юридичній академії ім.   Я. Мудрого / В.В. Карасюк, В.Г. Кобзев // материали Наук.-практ. конф. “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку”, 24 – 25 березня 2010 року. – Харків: РВВ Академії внутрішніх військ МВС України, 2010.
Система баз даних і знань у галузі держави і права/ М.Я. Швець, С.А. Антоненко // матеріали Наук.-практич. конф. “Виклики та можливості впровадження електронного урядування в умовах кризи”, 14 травня 2009 р., м. Київ, Національна академія державного управління при Президентові України.
Правові та організаційні засади функціонування електронних фондів нормативно-правової інформації в Україні/ С.А. Антоненко // матеріали Конференції “Інтернет і право” LegalCamp’09, 18 грудня 2009 р., м. Київ.
Система (бібліотека) баз даних і знань у галузі держави і права/ М.Я. Швець, С.А. Антоненко // матеріали тринадцятої Міжнародної виставки навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2010”, 24 – 26 лютого 2010 р., м. Київ, Міністерство освіти і науки України.
Правові та організаційні засади функціонування електронних фондів нормативно-правової інформації в Україні/ С.А. Антоненко // матеріали Наук.-практич. конф. “Впровадження електронного урядування як необхідна умова реформування державного управління”, 28 квітня 2010 р., м. Київ, Національна академія державного управління при Президентові України.
Правові та організаційні засади функціонування електронних фондів нормативно-правової інформації в Україні/ С.А. Антоненко // матеріали II Міжнародної наук.-практич. конф. “Програмне забезпечення у сфері освіти і науки”, 12 – 13 травня 2010 р., м. Київ, Український науковий центр розвитку інформаційних технологій Міністерства освіти і науки України.
Модель базы знаний онтологической системы / В.В. Карасюк, С.Н. Иванов // матеріали Науч.-техн. конф. “Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях (КМНТ-2010)”, ХНУ им. В.Н. Карамзина. – Харьков, 2010.
Алгоритм автоматизованого наповнення бази знань онтологічної системи / В.В. Карасюк, С.М. Іванов // материали 12-ї Міжнар. наук.-техн. конф. “Системний аналiз та iнформацiйнi технології”, 25 – 29 травня 2010 р. – К.: НТУУ “КПI”, 2010.
Формування ринку освітніх послуг вищої школи України / І.Б. Жиляєв // матеріали Наук.-практ. конф. “Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України”, 27 – 28 травня 2010 р. – К.: Нора-Друк, 2010.
Исследование представления онтологической информации на основе нечетких графов и отношений / А.Ю. Соколов, О.И. Морозова // матеріали Наук.-практ. конф. “Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях – 2010”. – Харьков: Харьковский национальный университет им. В.Н. Карамзина, 2010.
Електронні бази даних нормативно-правових актів/ С.А. Антоненко // матеріали виставки до дня електронного урядування “Електронна демократія: досягнення та перспективи”, 28 квітня 2010 р., м. Київ, Кабінет Міністрів України.
Використання електронних фондів нормативно-правової інформації в навчальному процесі/ С.А. Антоненко // матеріали ІV Міжнародної наук.-практич. конф. “Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології” 14 – 15 жовтня 2010 р., м. Рівне, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука.
Захист персональних даних у податкової діяльності / В.М. Брижко; Математичні моделі захисту інформації в податкових системах / О.В. Гладківська; Переваги та перспективи інформатизації адміністрування податків / А.М. Новицький; Проблема електронного документообігу у податковій системі /   Н.Б. Новицька // матеріали Наук-практ. конф. “Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів”, 22 жовтня 2010 р. – Ірпінь, Національний університет державної податкової служби, 2010.
 

 

Видання НДІІП