АНТОНЕНКО С.А., Питання доступу до документів інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272243

УДК 342.9(075.8)

Антоненко С.А.,
завідувач науковим відділом системної інформатизації  
 законотворчої діяльності НДІІП НАПрНУ
 
Анотація. Щодо доступу до документів інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Ключові слова: веб-сайт, бази даних, нормативно-правова інформація, концепція правової інформатизації, єдина державна система правової інформації, Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів.
Аннотация. Относительно доступа к документам информационного фонда Единого государственного реестра нормативно-правовых актов
Ключевые слова: веб-сайт, базы данных, нормативно-правовая информация, концепция правовой информатизации, единая государственная система правовой информации, Единый государственный реестр нормативно-правовых актов.
Summary. To the question of access to documents of information fund of Unified state register of legal and regulatory acts.
Keywords: website, data base, legal and regulatory information, conception of legal informatization, unified state system of legal informations, Unified state register of legal and regulatory acts.
 
        Постановка проблеми. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів (ЄДРНПА) є важливаю складовою державної системи правової інформації України, має свою, майже 20-літню історію створення та розвитку, визначені законодавством організаційно-правові засади функціонування.
        Матеріал за змістом є продовженням статті “Правові та організаційні засади функціонування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів”, опублікованої нами у грудні 2012 року (журнал “Правова інформатика” № 4(36)/2012).
        Ввважаємо, що детальний розгляд та аналіз правових, технологічних та інших питань з доступу до документів інформаційного ЄДРНПА в поєднаннні з опублікованою раніше інформацією щодо правових та організаційних засад функціонування цього Реєстру, зробить це дослідження цілісним та логічно завершеним.
        Метою статті є дослідження правових, технологічних та інших питань з доступу до документів інформаційного фонду ЄДРНПА для подальшого удосконалення механізмів правового регулювання інформаційних відносин в суспільстві, зокрема побудови єдиної державної системи правової інформації, у якій електронні фонди нормативно-правової інформації Парламенту, Президента, Уряду, міністерств,  центральних та інших органів влади поєднані між собою єдиними технологіями та стандартами їх застосування для ведення, представлення, опрацювання, зберігання, актуалізації та оприлюднення нормативно-правової інформації на офіційних веб-сайтах органів влади, впровадження та використання електронного цифрового підпису для надання юридичної сили електронним документам…
 

 

Видання НДІІП