АРІСТОВА І.В., Наука “інформаційне право” на новому етапі розвитку інформаційного суспільства

УДК 001.92:342+002.6

Арістова І.В.,
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права    Сумського національного аграрного університету
 
 
Анотація. Про концептуальні положення науки інформаційного права в умовах розбудови нового етапу інформаційного суспільства – суспільства знання.
Аннотация. О концептуальных положениях науки информационного права в условиях перестройки нового этапа информационного общества – общества знания.
Summаry. On conceptual provisions of informative law science in conditions of establishing the new stage of informative society – the society of knowledge.
Ключові слова: наука інформаційного права, інформаційне суспільство, суспільства знання, система юридичних наук, взаємодія, загальна теорія держави і права, інформаційна концепція права, інтегративна юриспруденція, міжнародна сутність інформаційного права, категорії, поняття.
 
        Відповідно до Закону України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” [1] основним завданням розвитку інформаційного суспільства в Україні є сприяння кожній людині на засадах широкого використання сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій (Далі – ІКТ) можливостей створювати інформацію і знання, користуватися та обмінюватися ними, виробляти товари та надавати послуги, повною мірою реалізовуючи свій потенціал, підвищуючи якість свого життя, сприяючи сталому розвитку країни на основі цілей і принципів, проголошених Організацією Об’єднаних Націй, та основних міжнародних документів з питань інформаційного суспільства. Національна політика розвитку інформаційного суспільства передбачає різноманітні засади, серед яких, на нашу думку, особливе місце займають – “законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства” й “наука та культура в інформаційному суспільстві”. Питання реалізації основних засад національної політики розвитку інформаційного суспільства набувають особливої актуальності, що підтверджується і позицією Президента України, який у відповідному указі об’явив 2011 рік – “Роком освіти та інформаційного суспільства”. Активізація участі наукової спільноти України сприятиме ефективній реалізації національної політики, зокрема у сфері проведення фундаментальних та прикладних досліджень з питань розвитку інформаційного суспільства. Отже порушена тема статті є актуальною, а дослідження у цьому напряму постають вельми важливими та перспективними…