АРХИПОВ О.Є., КАСПЕРСЬКИЙ І.П., Методичні аспекти формування переліку інформації, що становить комерційну таємницю окремого підприємства

УДК 346.1:347.775(477)

Архипов О.Є.,
 
Касперський І.П,
доктор технічних наук, професор,
Національний технічний університет України “КПІ”
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, Національна академія СБ України  
 
Анотація. У статті наведено можливості використання методичного досвіду віднесення даних до державної таємниці при формуванні переліку інформації, що становить комерційну таємницю окремого підприємства.
Аннотация. В статье приведены возможности использования методического опыта отнесения данных к государственной тайне при формировании перечня информации, составляющей коммерческую тайну отдельного предприятия.
Summary. The article presents the possibilities of use of methodological experience of allocating data to state secrets when forming the list of information constituting a commercial secret of a separate enterprise.
Ключові слова: інформація з обмеженим доступом, таємна інформація, конфіденційна інформація, комерційна таємниця, перелік інформації, що становить комерційну таємницю, звід відомостей, що становлять державну таємницю.
 
        Сучасне суспільство вже досить звично сприймає факт існування проблем, пов’язаних із сферою інформаційної безпеки, зокрема нагальну необхідність захисту інформації як ціннісного ресурсу в житті особи, суспільства і держави. На жаль, попри усвідомлення означених проблем, рівень розробки їх правового, організаційного та технічного забезпечення за окремими напрямами залишається недостатнім.
        Оцінюючи рівень організаційно-правового забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, легко дійти висновку про нерівномірну увагу законодавця та інших уповноважених органів до забезпечення захисту різних її видів. У цьому контексті варто порівняти два види інформації з обмеженим доступом – комерційну та державну таємниці. Нагадаємо їх законодавчі визначення:
 
Державна таємниця (далі також – секретна інформація) – вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, еконо­міки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою [1, ст. 30].
Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має ко­мерційну цінність та була предметом адекват­них існуючим обставинам заходів щодо збере­ження її секретності, вжитих особою, яка закон­но контролює цю інформацію [2, ст. 505].