БЄЛЄВЦЕВА В.В., Адміністративно-правовий захист інформації з обмеженим доступом: визначення та удосконалення (стор. 127-133)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.2(17).272915

УДК 342.5:002.6

Бєлєвцева В.В.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
завідувач сектору інформаційного правопорядку
НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. У статті, на основі аналізу вітчизняного законодавства, надає  тлумачення поняття “адміністративно-правовий захист інформації з обмеженим доступом”. У висновках автор статті наводить напрями та рекомендації щодо оновлення законодавства з питань адміністративно-правового захисту інформації з обмеженим доступом.
Ключові слова: інформація, інформація з обмеженим доступом, інформаційна безпека, інформаційна сфера, адміністративно-правовий захист інформації з обмеженим доступом.
Аннотация. В статье, на основе анализа украинского законодательства, дает толкование понятия “административно-правовая защита информации с ограниченным доступом”. В выводах автор статьи приводит направления и рекомендации относительно обновления законодательства по вопросам административно-правовой защиты информации с ограниченным доступом.
Ключевые слова: информация, информация с ограниченным доступом, информационная безопасность; информационная сфера, административно-правовая защита информации с ограниченным доступом.
Summary. In the article, on the basis of analysis of the Ukrainian legislation, gives interpretation of concept administrative legal defense of information with the limited access. It’s based on analysis of domestic legislation. In conclusions the author of the article point’s directions and recommendations in relation to the update of legislation on questions an administrative legal defense of information with the limited access.
Keywords: information, information with the limited access, informative safety, informative sphere, administrative legal defense of information with the limited access.
 
 
        Постановка проблеми. Об’єктами адміністративно-правового захисту інформації є будь-які види інформації, з приводу якої суб’єкти права вступають у певні правовідносини та здійснюють свої права та обов’язки. Слід зазначити, що усі види інформації в Україні згідно законодавства мають певний порядок доступу, що надає їй відповідний правовий статус. Так, відповідно до ст. 20 Закону України “Про інформацію” за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом [6]. Саме остання має особливий режим адміністрування, що покликаний захищати відомості (дані), вільний обіг яких може порушити права й інтереси держави, суспільства, окремої особи. Отже характерною ознакою надання інформації обмеженого доступу є законодавчо визначена процедура її захисту та охорони як з боку держави, так й іншого власника інформації (суб’єкта)...
 

 

Видання НДІІП