БЄЛЄВЦЕВА В.В., До питання застосування правових режимів забезпечення кібербезпеки в Україні (ст. 106-112)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221235

УДК 342.52

БЄЛЄВЦЕВА В.В.,
доктор юридичних наук, с.н.с., завідувач Наукової лабораторії правових проблем та відповідальності у сфері цифровізації НДІ інформатики і права НАПрН України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5573-3744.
 
 
Анотація. Статтю присвячено дослідженню правових питань застосування та виокремлення правових режимів забезпечення кібербезпеки України. Окреслені правові основи забезпечення кібербезпеки та ознаки правових режимів у цій сфері. У роботі наведені напрями розробки системи правових режимів забезпечення кібербезпеки .
Ключові слова: правовий режим, кібербезпека, кіберправопорушення, злочин.
Summary. The article is devoted to the research of legal issues of application and the identification of legal regimes for ensuring cybersecurity of Ukraine. These are the legal framework for cybersecurity and the characteristics of legal regimes in this area. The article contains directions for the development of a system of legal regimes for ensuring cybersecurity.
Keywords: legal regime, cybersecurity, cyberoffence, crime.
Аннотация. Статья посвящена исследованию правовых вопросов применения и выделению правовых режимов обеспечения кибербезопасности Украины. Указанны правовые основы обеспечения кибербезопасности и признаки правовых режимов в этой сфере. В работе приведены направления разработки системы правовых режимов обеспечения кибербезопасности.
Ключевые слова: правовой режим, кибербезопасность, киберправонарушение, преступление.
 
 
      Постановка проблеми. У сучасних умовах функціонування світової спільноти у цілому та Української держави зокрема, інформаційні і комунікаційні технології є найважливішою частиною сучасних систем управління у всіх галузях економіки. Розширення сфер застосування інформаційних технологій, як чиннику розвитку економіки та удосконалення функціонування громадських і державних інститутів, одночасно є поштовхом для появи нових глобальних викликів і загроз кібербезпеці. Тому охорона та забезпечення кібербезпеки України, попередження та припинення правопорушень у сфері інформаційних технологій були та залишаються найважливішими завданнями відповідних державних органів і суспільства у цілому...