БЄЛЄВЦЕВА В.В., Удосконалення відповідальності за правопорушення у сфері обігу комп’ютерної інформації (стор. 95-99)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272985

УДК 342.5:002.6

Бєлєвцева В.В.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
завідувач сектору інформаційного правопорядку
НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Розглянуто окремі аспекти міжнародного співробітництва щодо протидії правопорушенням у сфері комп’ютерної інформації. Наведені підходи до удосконалення національного законодавства з питань відповідальності за правопорушення у сфері комп’ютерної інформації, а також напрями міжнародної співпраці щодо протидії кіберправопорушенням.
Ключові слова: інформація, комп’ютерна інформація, кіберправопорушення, відповідальність, протиправні дії у сфері комп’ютерної інформації.
Аннотация. Рассмотрены отдельные аспекты международного сотрудничества в области противодействия правонарушениям в сфере компьютерной информации. Приведены подходы к усовершенствованию национального законодательства по вопросам ответственности за правонарушение в сфере компьютерной информации, а также направления международного сотрудничества в области противодействия киберправонарушениям.
Ключевые слова: информация, компьютерная информация, киберправонарушения, ответственность, противоправные действия в сфере компьютерной информации.
Summary. The article considers some aspects of international cooperation in area of counteraction to offences in the field of computer information. In conclusions the author of the article brings approach of improvement to the national legislation regarding responsibility for offence in the field of computer information, and also directions of international cooperation in area of counteraction to cyber offences.
Keywords: information, computer information, cyber offences, responsibility, illegal actions in the field of computer information.
 
 
       Постановка проблеми. Сучасний розвиток держави та суспільства стає більш залежним від використання та роботи комп’ютерних систем для автоматичної обробки інформації. Особливої актуальності проблеми удосконалення правового регулювання комп’ютерної інформації набувають у зв’язку з інтенсивним процесом модернізації комп’ютерних систем, що призводить до появи нових можливостей вчинення правопорушень в інформаційній сфері.
        В усьому світі комп’ютерні технології та мережа Інтернет досить швидко входять до повсякденного життя. За оцінкою незалежних експертів кількість користувачів Інтернет в Україні на кінець 2015 року складає не менш 58 %. За матеріалами Кабінету Міністрів України, біля 17 % користувачів мережі Інтернет здійснили купівлю-продаж через мережу Інтернет, а більш третини українців користувачів соціальних мереж здійснили придбання в он-лайн-режимі за допомогою соціальних мереж. Не дивлячись на те, що переважна більшість операцій в мережі Інтернет здійснюються із законними цілями, усесвітня мережа дедалі частіше використовується для запровадження шахрайських схем...
 
 
 

Видання НДІІП