БЄСЄДНА Л.Л., Термінологія та визначення понять в нормативно-правових актах

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271857

УДК 340.113(038)

Бєсєдна Л.Л.,
старший науковий співробітник НДЦПІ НАПрН України
 
 
Анотація. Досліджуються поняття “нормативно-правовий термін”, основні принципи формування понятійного апарату нормативно-правових актів.
Ключові слова: термінологія, юридичний термін, нормативно-правовий термін, нормативно-правовий акт, мова права.
Аннотация. Исследуются понятие “нормативно-правовой термин”, основные принципы формирования понятийного аппарата нормативно-правовых актов.
Ключевые слова: терминология, юридический термин, нормативно-правовой термин, нормативно-правовой акт, язык права.
Summary. It is explored the concept “normative-legal term”, basic principles of forming of concept vehicle of “normative-legal acts.
Keyword: terminology, legal term, normative legal term, normative legal act, language of right.
 
      Постановка проблеми. Дослідження проблем виділення та впорядкування юридичної термінології, визначення юридичного терміна як елемента законодавчої системи, розгляд номінативної та дефінітивної функцій термінів проводиться в рамках розроблення електронної енциклопедії законодавства України.
        Для України питання створення системи новітніх вітчизняних енциклопедичних видань стоїть особливо гостро, оскільки пов’язане з утвердженням інтелектуальної незалежності української нації і держави. Актуальність і важливість підготовки в Україні енциклопедичних видань нового покоління для справи систематизації та поширення наукових знань та всебічної розбудови українського національного інформаційного простору відзначає у своїй постанові № 264 від 18.10.06 р. Президія Національної академії наук України [1]. Основна мета наукових досліджень полягає в узагальненні визначеного нормативно-правовими актами України понятійного апарату термінології законодавства та його подальшому упорядкуванні.
        Метою статті є дослідження практики термінології та визначень понять в нормативно-правових актах. В основу роботи лягли розробки відомих та сучасних дослідників в області юридичної лінгвістики, термінознавства та термінографії.
        Виклад основних положень. Термінологія законодавства потребує особливо пильної уваги, тому що саме в законодавчій мові точність формулювання і вживання термінів відіграє найважливішу роль, бо від цього залежить ефективність дії правових норм. Терміни покликані сприяти найбільш точному, стислому і інформативному викладу змісту нормативно-правових актів. Відсутність єдності термінології порушує узгодженість системи нормативно-правових актів і призводить до недотримання вироблених правотворчою практикою правил законодавчої техніки…
 
 
 

 

Видання НДІІП