БАЄВ О.О., Інформатизація: нормативно-правове упорядкування сфери телекомунікацій як середовища інформаційних відносин

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272233

УДК 340.130

БАЄВ О.О.,
здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук,
старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
Анотація. Про систему упорядкування відносин у сфері телекомунікацій загального користування в Україні.
Ключові слова: інформатизація, телекомунікації, телекомунікаційні мережі, інформаційно-комунікаційні технології.
Аннотация. О системе упорядочения отношений в сфере телекоммуникаций общего пользования в Украине.
Ключевые слова: информатизация, телекоммуникации, телекоммуникационные сети, информационно-коммуникационные технологии.
Summary. About the system of organization of relations in telecommunications of the common use in Ukraine.
Keywords: informatization, telecommunications, telecommunication networks, information and communication technologies.
 
        Постановка проблеми. В умовах стрімкого процесу світової інформатизації, інформаційної глобалізації та переходу до нового еволюційного етапу розвитку людства – інформаційного суспільства важливим аспектом розвитку та становлення є телекомунікації та телекомунікаційні мережі загального користування, які складають предмет інформатизації, що є матеріально-технологічною основою інформаційного суспільства.
        Про актуальність зазначеного питання свідчить рівень наукових розробок, що знайшли відображення у працях таких українських вчених, як: Арістова І.В., Баранов О.А., Бєляков К.І., Брижко В.М., Гавловський В.Д., Глушков В.М., Ільченко М.Ю., Калюжний Р.А., Ланде Д.В., Новицький А.М., Пилипчук В.Г., Сергієнко І.В., Фредебьоля-Крайна М., Фурашєв В.М., Цимбалюк В.С., Швець М.Я. та ін.
        Метою статті є визначення системи нормативно-правового упорядкування у сфері телекомунікацій, як середовища інформаційних відносин.
        Виклад основних положень. Відомо, що у 1837 році в США Семюелом Фінлі Бріз Морзе було винайдено телеграфний пристрій, а у 1876 році, також в США, Олександром Гремом Белом було винайдено телефонний пристрій. В цих пристроях було втілено результати досліджень світової науки в області електрики та магнетизму, що у подальшому сприяло створенню багатьох електромагнітних пристроїв. В техніці і технології зв’язку було здійснено революційний науково-технічний прорив [1], який ознаменувався виникненням інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ).
        Подальший розвиток ІКТ сприяв виникненню телекомунікаційних мереж загального користування (кажучи сучасною мовою – телекомунікацій): місцевого, регіонального, національного, міжнаціонального та світового рівнів…

 

Видання НДІІП