БАЄВ О.О., Сфера інформаційних відносин України як об’єкт правового регулювання

УДК 004:340.130

БАЄВ О.О.,
ад’юнкт кафедри інформаційних технологій
Національної академії внутрішніх справ 
 
 
Анотація. До питання правового регулювання у сфері інформаційних відносин України.
Аннотация. К вопросу правового регулирования в сфере информационных отношений Украины.
Summary. On the question of legal regulation in the sphere of information relations in Ukraine.
Ключові слова: інформаційні відносини, правове регулювання.
 
        Дедалі більшу роль в життєдіяльності людини, суспільства, держави, людства відіграє інформація, реальність сьогодення вдало ілюструє загальновідомий вислів: “Хто володіє інформацією, той володіє світом”. Людство неминуче вступає в інформаційну епоху. У світі, наголошує В.Г. Хахановський, розпочалося сторіччя інформатизації. Не стоїть осторонь цього процесу й наша країна, де останніми роками питанням інформатизації суспільства приділяється особлива увага [1, с. 59]. Тієї ж позиції дотримуються В.К. Шкарупа та Т.В. Субіна. У сучасному суспільстві інформація, на їх думку, визнана головною цінністю у багатьох сферах соціального життя і є одним із найважливіших чинників системи суспільних відносин. Сьогодні індустрія отримання, обробки і трансляції інформації – провідна сфера діяльності [2, с. 14]. Підтвердженням цього є навколишній світ, в якому всі ми спостерігаємо зміни, що відбуваються з Україною та світовою спільнотою в останні роки, починаючи з 60 – 70-х років ХХ століття. За умов пріоритетної політики щодо інформатизації, розбудови та розвитку інформаційного суспільства особливого значення як соціальний механізм впливу на інформацію набувають інформаційні відносини. З погляду юридичного аспекту суспільної дійсності це обумовлює актуальність та важливість питань правового регулювання інформаційних відносин України.
          Про актуальність питань правового регулювання вищезазначеної сфери свідчить рівень наукових розробок та інтерес вчених, що знайшло відображення у працях: І.В. Арістової, В.М. Брижка, В.Д. Гавловського, О.В. Гладківської, В.М. Глушкова, І.Б. Жиляєва,   С.М. Іванова, В.С. Карасюка, Р.А. Калюжного, Д.В. Ланде, А.І. Марущака, І.В. Мартиненко, А.М. Новицього, Н.Р. Нижника, В.Г. Пилипчука, Б.Л. Раціборинського, В.М. Смаглюка, І.В. Сергієнко, В.Г. Хахановського, В.С. Цимбалюка, М.Я. Швеця, В.К. Шкарупи.
        Метою статті є узагальнення стану та розробка пропозицій щодо удосконалення упорядкування інформаційних відносин в Україні.
        Для об’єктивності розгляду стану інформаційних відносин в Україні визначимо зміст поняття інформаційних відносин. Ці відносини не мають окремого визначення в українському законодавстві, проте завдяки Закону України “Про інформацію” [3], дія якого згідно із статтею 3 цього Закону поширюється на інформаційні відносини, які виникають у всіх сферах життя і діяльності суспільства та держави…