БАЙРАЧНА Л.К., Проблемне поле інформаційного суспільства (стор. 77-84)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.2(17).272896

УДК 002.55: 316.324.8

БАЙРАЧНА Л.К.,
кандидат філософських наук,
доцент кафедри конституційного права України Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”
 
 
Анотація. Зроблено аналіз специфіки формування інформаційного суспільства, розкрито проблемне поле інформаційного суспільства і окреслений предметний зміст його правового регулювання. Доводиться, що впровадження через систему правозастосування норм, що регулюють інформаційне суспільство, стане ефективним засобом регулювання конфліктів в інформаційно-технологічній сфері.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна безпека, інформаційна нерівність, інформаційний етос, інформаційна війна, правові принципи, норми інформаційного суспільства.
Аннотация. Проведен анализ специфики формирования информационного общества, раскрыто проблемное поле информационного общества и очерчено предметное содержание его правового регулирования. Доказывается, что внедрение через систему правоприменения норм, регулирующих информационное общество, станет эффективным средством разрешения конфликтов в информационно-технологической сфере.
Ключевые слова: информационное общество, информационная безопасность, информационное неравенство, информационный этос, информационная война, правовые принципы, нормы информационного общества.
Summary. The analysis of specificity of forming of information society is conducted, the problem field of information society is revealed and subject content of its legal adjusting is outlined. It is proved that introduction of legal norms regulating information society through the system of law application will become the effective way  to resolve conflicts in an information and technological sphere.
Keywords: information society, information safety, information inequality, information ethnic group, legal principles, norms of information society.
 
 
       Постановка проблеми. Впровадження інформаційних технологій привело до трансформацій в усіх сферах соціального буття. Можливість швидкого поширення інформації починає дедалі більше впливати на політичне життя, в процесі віртуалізації спілкування і перетворення світу на “глобальне село” змінюється характер соціальних стосунків. Відбуваються зміни і в суспільній свідомості – в праві, освіті, політиці і так далі. В ході цих масштабних трансформацій в усіх сферах соціального життя виникають нові правові проблеми і загострюються старі. Як і у будь-який інший перехідний період, посилюється протистояння між традиційними і інноваційними цінностями. Гостро стоять питання опосередкованого спілкування, комп’ютерної злочинності, інформаційної безпеки, контролю над особистим життям, відповідності поведінки індивіда в реальному і віртуальному просторах, створення віртуальних (псевдо) осіб.
        Актуальність теми дослідження визначається наполегливою потребою правового аналізу понять “інформаційне суспільство”, “інформаційна війна”, “інформаційна безпека”, “інформаційна нерівність”, “інформаційний етос”, а також необхідністю безперебійно функціонуючих правових принципів, норм і правил в процесі розвитку інформаційного суспільства в Україні.
 

 

Видання НДІІП