БАКЛАН О.В., Еволюція правосуб’єктності Європейського Союзу щодо сфери економіки та підприємництва держав-членів ЄС: спрямування та принципи

УДК 002.55:346

Баклан О.В.,
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін
Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
 
 
Анотація. У статті розглядаються деякі правові тенденції та принципи еволюції правосуб’єктності ЄС щодо сфери економіки та підприємництва держав-членів ЄС.
Ключові слова: економіка, Європейський Союз, правові тенденції, принципи права, сфера підприємництва.
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые правовые тенденции и принципы эволюции правосубъектности ЕС относительно сферы экономики и предпринимательства государств-членов ЕС.
Ключевые слова: экономика, Европейский Союз, правовые тенденции, принципы права, сфера предпринимательства.
Summary. This article discusses some of the legal principles of evolution trends and legal personality in the European Union regarding the scope of Economics and Business of the Member States.
Keywords: economy, European Union, legal tendencies, principles of right, sphere of enterprise.
 
 

       Постановка проблеми. В інформаційному полі нашої країни публічною адміністрацією та вітчизняною правовою системою тривалий час принципам права відводилась роль винятково ідеологічної складової. Практично не визнавався їх безпосередній регулюючий вплив на суспільні відносини, що, зрештою, негативно вплинуло на розвиток національної правової науки. Проте у майже всьому цивілізованому світі принципи права – це найважливіші основи будь-якої правової системи. Від того, наскільки вони відображені і знаходять власне продовження в правових нормах і правозастосовній діяльності, залежить ефективність правового регулювання у всіх сферах і галузях суспільного життя, зокрема у сфері економіки та підприємництва. Нині це починають декларувати і вітчизняні державні діячі, говорячи, що надання нової якості принципам права посилить правову систему держави. При цьому, розглядаючи проблематику, яка пов’язана з еволюцією основних правових засад тієї чи іншої правової системи, її не можна аналізувати поза межами та без зв’язку з проблематикою щодо тенденцій та напрямів розвитку. У цьому сенсі архикорисним представляється вивчення досвіду Європейського Союзу (далі – ЄС) шляхом ознайомлення з науковими дослідженнями вітчизняних вчених [1 – 3], зарубіжних дослідників цього наукового напряму [4, 5], а також безпосередньо шляхом аналізу правових джерел ЄС [6]…