БАКЛАН О.В., Забезпечення безпеки підприємницької діяльності: інформація, зміст, правова характеристика

УДК 002.55:346

Баклан О.В.,
кандидат юридичних наук, доцент,
кафедра теорії, історії та конституційного права Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
 
 
Анотація. В статі аналізується загальні властивості щодо окремих зв’язків між суб’єктами та об’єктами адміністративно-правових відносин в контексті забезпечення безпеки підприємницької діяльності.
Аннотация. В статье анализируется общие особенности относительно некоторых связей между субъектами и объектами административно-правовых отношений в контексте безопасности предпринимательской деятельности.
Summаry. In article the general features of some correlations of subjects and objects of administrative law relations in the context of safety of business activity are analyzed.
Ключові слова: безопасность, связи между субъектами и объектами административно-правовых отношений, предпринимательство.
 
      Зв’язки між суб’єктами та об’єктами адміністративно-правових відносин з основних обов’язкових елементів в структурі цих відносин є найменше дослідженими вітчизняними вченими (див., наприклад [1 – 5]). В згаданих та інших працях не завжди можна знайти визначення, опис структури чи змісту цього елементу адміністративно-правових відносин. Тому і метою даної статті є розгляд змісту та особливостей окремих зв’язків між суб’єктами та об’єктами адміністративно-правових відносин, які виникають, змінюються та припиняються щодо забезпечення безпеки підприємницької діяльності.
     Взагалі, на наш погляд, під безпекою можна розуміти стан захищеності людини і громадянина, суспільства та держави від будь-яких джерел небезпеки та її загроз, у тому числі небезпечних видів господарської діяльності (підприємницької чи промислової).
          Трансформація зв’язків між суб’єктами та об’єктами адміністративно-правових відносин, які виникають, змінюються та припиняються щодо забезпечення безпеки взагалі та безпеки підприємницької діяльності зокрема, головним чином пов'язана з врегулюванням суспільних відносин громадської безпеки (безумовно, з певними виключеннями). В наукової літературі згадування про подібну трансформацію зв’язків між суб’єктами та об’єктами адміністративно-правових відносин можна знайти при описі певних адміністративно-правових режимів [6, с. 196; 7, с. 240-260; 8, с. 432-436].
       Правові зв’язки між суб’єктами та об’єктами адміністративно-правових відносин, які виникають, змінюються та припиняються щодо забезпечення безпеки підприємницької діяльності, на наш погляд, є найбільш складними та жорсткими по сукупності правових засобів регулювання. Це пояснюється наявністю у суб’єктів, що здійснюють адміністративно-правове регулювання, широкого кола повноважень щодо здійснення державного контролю й нагляду, можливостей притягнення до кримінальної і адміністративної відповідальності суб’єктів господарювання…