БАРАНОВ О.А., Інтернет речей (IоT) і блокчейн (ст. 59-71)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).270747

УДК 002.6:004:340.1+316.329.8

Баранов О.А.,
доктор юридичних наук, с.н.с.,
керівник Центру теоретико-правових проблем інформаційної сфери НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Аналізуються методологічні причини доцільності використання технології блокчейн в сфері Інтернету речей. Класифіковані види транзакційних зв'язків в умовах застосування технологій Інтернету речей. Пояснюється значення довіри для здійснення таких зв'язків. Дається обґрунтування доцільності організації розподілених систем довіри в умовах використання мережі Інтернет. Показані специфічні властивості технології блокчейн як потенційного технологічного способу побудови розподілених систем довіри в певних сферах діяльності. Сформульовано правові проблеми теоретичного і практичного спрямування, які є бар'єром на шляху впровадження технології блокчейн в умовах використання технологій Інтернету речей.
Ключові слова: блокчейн, транзакція, довіра, Інтернет речей, правове регулювання.
SummaryThe methodological reasons for the expediency of using blockchain technology in the sphere of Internet of Things are analyzed. Types of transactional relations in the conditions of application of Internet of Things technologies are classified. The importance of trust for the implementation of such relations is explained. The rationale for the organization of distributed systems of trust in the conditions of using the Internet is given. The specific properties of blockchain technology as a potential technological method for constructing distributed trust systems in certain spheres of activity are shown. Legal problems of the theoretical and practical directions are formulated, which are a barrier to the introduction of blocking technology in conditions of using Internet of things technologies.
Keywords: blockage, transaction, trust, Internet of things, legal regulation.
Аннотация. Анализируются методологические причины целесообразности использования технологии блокчейн в сфере Интернета вещей. Классифицированы виды транзакционных связей в условиях применения технологий Интернета вещей. Поясняется значение доверия для осуществления таких связей. Дается обоснование целесообразности организации распределенных систем доверия в условиях использования сети Интернет. Показаны специфические свойства технологии блокчейн как потенциального технологического способа построения распределенных систем доверия в определенных сферах деятельности. Сформулированы правовые проблемы теоретического и практического направления, которые являются барьером на пути внедрения технологии блокчейн в условиях использования технологий Интернета вещей.
Ключевые слова: блокчейн, транзакция, доверие, Интернет вещей, правовое регулирование.
 
 
     Постановка проблеми. В останні кілька років раптом бурхливо стартувало обговорення використання технологій блокчейн в самих різних сферах, в тому числі, з’являються перші роботи, присвячені аналізу перспектив їх використання в сфері технологій Інтернету речей (далі – ІР).
      Практично з самого початку масового використання Інтернет-технологій виникли проблеми, пов’язані з особливостями мережі Інтернет: потенційна анонімність суб’єктів відносин, невизначеність їх юрисдикції, часу здійснення транзакцій і достовірності отриманої  інформації та ряд інших [1].  Для  нейтралізації  негативних  наслідків проявуцих особливостей як національні правові системи, так і міжнародне право відреагували появою певних нормативно-правових актів з метою забезпечення довіри в процесі здійснення різних транзакцій, заснованих на використанні Інтернет-технологій...