БАРАНОВ О.А., Інтернет речей (IoT): правові моделі використання обмеженого радіочастотного ресурсу (частина ІІ) (ст. 73-84)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.3(22).273054

УДК 002.6:004:340.1+316.329.8

Баранов О.А.,
доктор юридичних наук, с.н.с., керівник Центру
теоретико-правових проблем інформаційної сфери
НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
 
Анотація. Аналізується генезис правового регулювання використання радіочастотного ресурсу для надання послуг електронних комунікацій. Досліджуються теоретико-методологічні засади формування правових моделей використання обмеженого радіочастотного ресурсу в умовах Інтернету речей на основі вивчення соціальної моделі сфер діяльності суб’єктів з використанням послуг електронних комунікацій та соціальної моделі системи надання послуг електронних комунікацій.
Ключові слова: модель, радіочастотний ресурс, електронні комунікації, правове регулювання, бізнес-модель, спільне користування, послуги, Інтернет речей.
Summary. The genesis of the legal regulation of the use of radio frequency resources for the provision of electronic communication services is analyzed. The theoretical and methodological foundations of the formation of legal models for the use of a limited radio frequency resource in the conditions of the Internet of Things are studied on the basis of the study of the social model of spheres of activity of subjects using the services of electronic communications and the social model of the system of providing electronic communications services.
Keywords: model, radio frequency resource, electronic communication, legal regulation, business model, shared use, services, Internet of Things.
Аннотация. Анализируется генезис правового регулирования использования радиочастотного ресурса для предоставления услуг электронных коммуникаций. Исследуются теоретико-методологические основы формирования правовых моделей использования ограниченного радиочастотного ресурса в условиях Интернета вещей на основе изучения социальной модели сфер деятельности субъектов с использованием услуг электронных коммуникаций и социальной модели системы предоставления услуг электронных коммуникаций.
Ключевые слова: модель, радиочастотный ресурс, электронные коммуникации, правовое регулирование, бизнес-модель, совместное пользование, услуги, Интернет вещей.
 
 
      Запропонуємо опис соціальної моделі суб’єктів-користувачів послуг електронних комунікацій через опис основних користувацьких вимог (очікувань) до номенклатури, змісту та якості цих послуг, які будуть формуватися під впливом особливостей діяльності цих суб’єктів за умови використання технологій Інтернету речей (далі – IoT).
       А. В частині загальносистемних користувацьких вимог.
       1. Адаптивна (гнучка) зміна змісту і показників якості послуг електронних комунікацій з метою оптимізації витрат на їх отримання...