БАРАНОВ О.А., Інтернет речей (IoT): правові моделі використання обмеженого радіочастотного ресурсу (Частина І) (ст. 41-50)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273028

УДК 002.6:004:340.1+316.329.8

Баранов О.А.,
доктор юридичних наук, с.н.с.,
керівник Центру теоретико-правових проблем
інформаційної сфери НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Аналізується генезис правового регулювання використання радіочастотного ресурсу для надання послуг електронних комунікацій. Досліджуються теоретико-методологічні засади формування правових моделей використання обмеженого радіочастотного ресурсу в умовах інтернету речей на основі вивчення соціальної моделі сфер діяльності суб’єктів з використанням послуг електронних комунікацій та соціальної моделі системи надання послуг електронних комунікацій.
Ключові слова: модель, радіочастотний ресурс, електронні комунікації, правове регулювання, бізнес-модель, спільне користування, послуги, Інтернет речей.
Аннотация. Анализируется генезис правового регулирования использования радиочастотного ресурса для предоставления услуг электронных коммуникаций. Исследуются теоретико-методологические основы формирования правовых моделей использования ограниченного радиочастотного ресурса в условиях Интернета вещей на основе изучения социальной модели сфер деятельности субъектов с использованием услуг электронных коммуникаций и социальной модели системы предоставления услуг электронных коммуникаций.
Ключевые слова: модель, радиочастотный ресурс, электронные коммуникации, правовое регулирование, бизнес-модель, совместное пользование, услуги, Интернет вещей.
Summary. The genesis of the legal regulation of the use of radio frequency resources for the provision of electronic communication services is analyzed. The theoretical and methodological foundations of the formation of legal models for the use of a limited radio frequency resource in the conditions of the Internet of Things are studied on the basis of the study of the social model of spheres of activity of subjects using the services of electronic communications and the social model of the system of providing electronic communications services.
Keywords: model, radio frequency resource, electronic communication, legal regulation, business model, shared use, services, Internet of Things.
 
 
        Постановка проблеми. В умовах широкого поширення технологій Інтернету речей (ІР, Internet of Things, IoT), на думку експертів, кількість об’єктів, підключених до мережі Інтернет, до 2025 року може досягти 100 млрд, при цьому значна їх частина буде генерувати великий обсяг даних, що будуть передаватись за допомогою бездротових телекомунікацій. При цьому прогнозується, що трафік передачі даних мобільних операторів зросте на три порядки (в 1000 разів) [1; 2], отже, значно збільшиться навантаження на різні діапазони радіочастотного ресурсу (далі – РЧР), що призведе до різкого зростання актуальності вирішення проблеми ефективного користування обмеженим РЧР...
 
 

 

Видання НДІІП