БАРАНОВ О.А., Інтернет речей (IoT): правові проблеми застосування розумних контрактів (ст. 26-40)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.4(23).273096

УДК 002.6:004:340.1+316.329.8

Баранов О.А.,
доктор юридичних наук, с.н.с.,
керівник Центру теоретико-правових проблем інформаційної сфери  НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Аналізується застосування так званих розумних контрактів, які отримали  поширення в останні роки. Надається визначення терміну “розумний контракт”, пропонується певна їх класифікація. Проведено порівняльний аналіз традиційних та розумних контрактів в частині особливостей правового регулювання їх застосування. Сформульовані правові проблеми теоретичного та практичного спрямування, які є суттєвим барєром на шляху застосування розумних контрактів в умовах широкого використання технологій Інтернету речей, для деяких з них запропоновано шляхи вирішення.
Ключові слова: розумний контракт, Інтернет речей, алгоритм, програмування, захист.
Summary. The analysis of using so-called smart contracts, which have become widespread in recent years. The definition of the term smart contract is given, some classification is offered for them. A comparative analysis of traditional and smart contracts in the part of legal regulation of their application was conducted. The article formulates legal problems of the theoretical and practical direction, which are a significant barrier to the use of smart contracts in the context of widespread use of Internet of Things, some solutions have been suggested for them.
Keywords: smart contract, Internet of Things, algorithm, programming, protection.
Аннотация. Анализируется применение так называемых умных контрактов, получивших распространение в последние годы. Предлагается определение термина “умный контракт” и определенная их классификация. Проведен сравнительный анализ традиционных и умных контрактов в части особенностей правового регулирования их применения. Сформулированы правовые проблемы теоретического и практического направления, которые являются существенным барьером на пути применения умных контрактов в условиях широкого использования технологий Интернета вещей, для некоторых из них предложены пути решения.
Ключевые слова: умный контракт, Интернет вещей, алгоритм, программирование, защита.
 
 
        Постановка проблеми. Світ знаходиться на порозі початку тотального використання технологій Інтернету речей, орієнтованих на дистанційне надання послуг і проведення робіт в найрізноманітніших сферах людської діяльності за участю або без участі людей, але в інтересах фізичних і юридичних осіб. У цих умовах особливого значення набуває можливість за участю або без участі людини дистанційно укладати і виконувати договори на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій, які отримали назву розумні контракти. Тому останнім часом увагу багатьох вчених і практиків привертає проблематика розумних контрактів.
      Ще в 1997 році М. Сабо констатував, що наслідки розробки розумних контрактів відповідно до договірного права, а також розробки стратегічних контрактів на середину 1990-х років мало вивчені, незважаючи на величезні перспективи, особливо у разі використання елементів штучного інтелекту, які також мало вивчені [10]...
 

 

Видання НДІІП