БАРАНОВ О.А., Напрями перспективних досліджень у галузі інформаційного права (стор. 15-31)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.2(17).272831

УДК 342.92

Баранов О.А.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
керівник Центру теоретико-правових проблем інформаційної сфери НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Про напрями перспективних досліджень, як теоретико-методологічних проблем інформаційного права, та нормативно-правового регулювання інформаційних відносин.
Ключові слова: інформаційне право, інформаційне законодавство, інформаційні технології, інформаційне суспільство.
Аннотация. О направлениях перспективных исследований, как теоретико-методологических проблем информационного права, и нормативно-правовой регуляции информационных отношений.
Ключевые слова: информационное право, информационное законодательство, информационные  технологии, информационное общество.
Summary. Concerning the directions of long-range researches, as theoretical and methodological problems of information law, as well as regulatory and legal adjustment of information relations.
Keywords: iinformation right, information legislation, information technologies, information society.
 
 
         Постановка проблеми. Значну роль у подальшому прогресі інформаційного суспільства та інформаційної сфери відіграють інформаційне законодавство та його теоретична база – інформаційне право. В останні кілька десятиліть зросла залежність результатів політичної, соціальної, економічної, правової та інших видів діяльності всіх без винятку суб’єктів публічного і приватного права від якості інформаційних відносин.
       Все це зумовило прискорене формування національного інформаційного законодавства. Правові системи практично всіх держав мають численні нормативні акти, спрямовані на врегулювання суспільних відносин в різних сегментах інформаційної сфери: забезпечення і захист свободи слова та свободи використання і поширення інформації; функціонування: телекомунікацій, поштового зв’язку, ЗМІ, архівної, музейної, бібліотечної та видавничої системи, кінематографії, електронної торгівлі; захист інтелектуальної власності; застосування інформаційних комп’ютерних технологій, електронного цифрового підпису, електронного документообігу; забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки тощо.
        Крім того, динамічне та широке впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій та Інтернет-технологій стало причиною появи достатньо великої множини суспільних відносин в різних сегментах суспільного життя, для яких питання правового регулювання стало не зовсім очевидним, що створило суттєві бар’єри на шляху їх застосування...
 

 

Видання НДІІП