БАРАНОВ О.А., Правові проблеми “електронної демократії” (с. 28-38)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.1(20).272987

УДК 340.11

Баранов О.А.,
доктор юридичних наук, керівник Центру
теоретико-правових проблем інформаційної сфери
НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. В статті досліджується перспективна форма демократії, яка базується на використанні інформаційних комп’ютерних технологій, обґрунтовуються дефініції базових термінів “інформаційне суспільство”, “демократія”, “електронна демократія”, аналізуються основні правові проблеми розвитку електронної демократії.
Ключові слова: демократія, електронна демократія, інформаційне право, ідентифікація.
Аннотация. В статье исследуется перспективная форма демократии, основанная на использовании информационных компьютерных технологий, обосновываются дефиниции базовых терминов “информационное общество”, “демократия”, “электронная демократия”, анализируются основные правовые проблемы развития электронной демократии.
Ключевые слова: демократия, электронная демократия, информационное право, идентификация.
Summary. The article explores a promising form of democracy based on the use of information computer technologies, substantiates the definitions of the basic terms “information society”, “democracy”, “electronic democracy”, analyzes the main legal problems of the development of          e-democracy.
Keywords: democracy, electronic democracy, information law, identification.
 
 
       Постановка проблеми. В Україні, яка є членом Ради Європи, вважають, що розвиток демократичних процесів на засадах застосування загальновизнаної системи демократичних цінностей, зокрема на засадах безумовної участі громадян і громадянського суспільства у процесах формування та реалізації державної політики, відіграє ключову роль у забезпечені економічного та соціального прогресу в державі.
      Сучасний міжнародний досвід свідчить, що демократія являє собою найбільш ефективний вид державного устрою, який може приймати різні форми в різних країнах в залежності від політичних і конституційних традицій та який виступає гарантією ефективного проведення реформування держави та суспільства, що є вкрай актуальним як в цілому для України, так і для кожної окремої людини...
 
 

 

Видання НДІІП