БАРАНОВ О.А., Правові проблеми електронної торгівлі (комерції)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271859

УДК 342.9(075.8):37.0

БАРАНОВ О.А.,
кандидат технічних наук,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки  
 
 
Анотація. Про удосконалення правових механізмів правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з торгівлею, за умови використання при цьому мережі Інтернет та Інтернет-технологій.
Ключові слова: торгівля, комерція, правовий механізм регулювання, мережа Інтернет, Інтернет-технології.
Аннотация. Об усовершенствовании механизмов правового регулирования общественных отношений, связанных с торговлей, при использовании при этом сети Интернет и Интернет-технологий.
Ключевые слова: торговля, коммерция, правовой механизм регуляции, сеть Интернет, Интернет-технологии.
Summary. On the improvement of mechanisms of legal regulation of trade associated with the use of the Internet and Internet technologies.
Keywords: trade, commerce, legal mechanism of adjusting, network Internet, internet-technologies.
 
        Постановка проблеми. Останнім часом поширюються бізнес-моделі торгівлі, що ґрунтуються на використанні мережі Інтернет та Інтернет-технологій, внаслідок чого набули широкого поширення терміни “електронна торгівля”, “електронна комерція” тощо. З іншого боку повстала проблема визначення правового регулювання так званих електронної торгівлі та електронної комерції. Під впливом новизни суспільних відносин, пов’язаних з використанням мережі Інтернет, з’являється низка міжнародних документів, таких як Типовий закон про електронну торгівлю, в 1996 році розроблений Комісією з права міжнародної торгівлі Організації Об’єднаних Націй (ЮНСІТРАЛ) [1], Директива ЄС “Про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної комерції, на внутрішньому ринку” (Директива про електронну комерцію, 2000 р.) [2], Конвенція Організації Об’єднаних Націй про використання електронних повідомлень в міжнародних договорах (2005 р.) [3].
        Але в наукових колах та серед фахівців протягом останніх десяти років точаться дискусії щодо визначення шляхів механізмів правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з торгівлею, за умови використання при цьому мережі Iнтернет та Iнтернет-технологій.
       Аналіз останніх досліджень та публікацій. В процесі вивчення правових проблем електронної торгівлі фахівці по-різному визначали сутність цього поняття. Так,      Е.А. Зінчук, підбиваючи підсумки своїх досліджень, говорив про те, що відмінністю електронної торгівлі від традиційної є використання електронного документообігу, яке приносить ряд істотних переваг [4]… 
 
 
 

 

Видання НДІІП