БАРАНОВ О.А., Про тлумачення та визначення поняття “кібербезпека”

УДК 340.13+007.51+165.12

БАРАНОВ О.А.,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. Дослідження дефініції терміна “кібербезпека”.
Ключові слова: інформація, інформаційна безпека, кібербезпека.
Аннотация. Исследование дефиниции термина “кибербезопасность”.
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, кибербезопасность.
Summary. Research of the “cybersecurity” term definition.
Keywords: information, information security, cybersecurity.
 
 
        Постановка проблеми. Все більш широке використання в останні 30-40 років у найрізноманітніших сферах життєдіяльності соціуму комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, у тому числі Інтернет-технологій, разом з великою кількістю переваг привнесло також і чималу кількість загроз. Реалізація цих загроз може завдати значної шкоди як на мікро, так і на макрорівні в рамках суверенних держав, а також і в світовому масштабі. Це привело до розуміння необхідності вирішення проблеми нейтралізації або мінімізації цієї нової сукупності загроз. Одночасно з цим виникає термін “кібербезпека”. Вважають, що вперше він виник у середині 1990-х років, коли уряд США став досліджувати цю тему [1].
      З того часу відбулося досить багато міжнародних і національних форумів, конференцій, семінарів на різних рівнях, опубліковано багато наукових робіт, присвячених найрізноманітнішим аспектам кібербезпеки. Велика кількість країн прийняли або розробляють стратегії кібербезпеки (США, Німеччина, Франція, Канада та багато інших) [2 – 5]. Частина з них активно створюють інституційні системи кібербезпеки. Однак, як правильно зауважує В.П. Шеломенцев, в законодавстві відсутнє визначення не тільки поняття “кібернетична безпека (кібербезпека)”, а й таких понять, як “кібернетичний простір (кіберпростір)”, “кібернетична загроза (кіберзагроза)”, “кібернетична атака (кібератака)”, “кібернетичний захист (кіберзахист)”, “кіберзлочинність” тощо [6].
        У цих умовах актуальною є проблема визначення змісту терміна “кібернетична безпека”. І цьому є кілька причин.
        По-перше, класична причина – дефініція терміна дозволяє вичерпно окреслити предмет досліджень і дискусій, коло проблем, які можуть бути при цьому зачеплені.
        По-друге, проблема кібербезпеки в силу своєї специфіки є глобальною і тому найбільш ефективно може бути вирішена лише за умови об’єднання зусиль найширших кіл міжнародних гравців як на державному рівні, так і на рівні приватних корпорацій і асоціацій. Тому для забезпечення ефективності взаємодії на міжнародному рівні необхідно узгоджене розуміння терміна кібербезпека.
      Безсумнівно, ці та ряд інших факторів і визначають необхідність якомога якнайшвидшої “стандартизації” терміна “кібернетична безпека”.
       Метою статті є проведення подальших досліджень у сфері “кібернетичної безпеки”, визначення дефініції цього терміна та розкриття його зв’язку із терміном “інформаційна безпека”…