БАРАНОВСЬКИЙ О.М., КАЧИНСЬКИЙ А.Б., ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Є.Л., ЛАНДЕ Д.В., Характеристики інформаційних потоків, пов’язаних з реформуванням податкової системи України

 

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271876

УДК 51-77

Барановський О.М.,
Качинський А.Б.,
Добровольський Є.Л.,
Ланде Д.В.,
аспірант НТУУ “КПІ”,
доктор технічних наук,
аспірант НТУУ “КПІ”,
доктор технічних наук  
 
 
Анотація. Робота присвячена дослідженню властивостей інформаційних потоків, що відображають прояви громадянської активності населення під час подій податкового реформування в Україні в 2010 – 2011 роках. В статті розглядається процес отримання та первісної обробки часових рядів спостережень, що характеризують інформаційні потоки, а також здійснюється вивчення їх характеристик за допомогою методу нелінійної динаміки.
Ключові слова: контент-моніторинг, інформаційний потік, фрактальний аналіз.
Аннотация. Работа посвящена исследованию свойств информационных потоков, отражающих проявления гражданской активности населения во время событий налогового реформирования в Украине в 2010 – 2011 годах. В статье рассматривается процесс получения и первичной обработки временных рядов, характеризующих информационные потоки, а также осуществляется изучение их характеристик с помощью метода нелинейной динамики.
Ключевые слова: контент-мониторинг, информационный поток, фрактальный анализ.
Summary. The work is about researching of the properties of information flows, reflecting the manifestations of civic engagement of the population during the events of the tax reform in Ukraine in 2010 – 2011 respectively. This article discusses the process of obtaining and processing of time series describing the flow of information, as well as by the study of their properties by the method of nonlinear dynamics.
Keywords: content-monitoring, information flow, fractal analysis.
 
        Постановка проблеми. При вивченні соціальних процесів однією з актуальних проблем є прогнозування майбутніх подій або явищ. Традиційно складання прогнозів спирається на гуманітарні науки і тому базується на вузькому наборі фактів та явищ, що ускладнює застосування математичних методів. Одним з найперспективніших методів моделювання соціальних процесів є дослідження подій, явищ або процесів в інформаційному середовищі, зокрема в мережі Інтернет, що стала одним з основних джерел новин.
      Об’єктами дослідження обрано інформаційні потоки української частини мережі Інтернет, що відображали прояви громадянської активності в період прийняття Податкового кодексу України впродовж 2010 – 2011 років. Використовувалась класифікація проявів громадянської активності населення, запропонована Т. Жиро [1].
        Метою статті є дослідження властивостей інформаційних потоків (хаотичність, випадковість, ергодичність), наявності та довжини пам’яті потоку, прогнозування тенденції подальшого розвитку.
         Виклад основних положень. В попередній роботі [2] для формування відповідного інформаційного потоку авторами було розглянуто принципи побудови вербальних моделей та отримання даних за допомогою методів контент-аналізу та системи InfoStream…
 
 
 

 

Видання НДІІП