БАТИРГАРЕЄВА В.С., Концептуальна модель захисту інформаційного простору України засобами кримінального права (ст. 110-119)

УДК 343.3/.7:004.056 (477)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200388

БАТИРГАРЕЄВА В.С.,
доктор юридичних наук, с.н.с., головний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3879-2237.
 
 
Анотація. У статті обґрунтовується необхідність створення чіткої несуперечливої концептуальної моделі кримінально-правового захисту інформаційного простору Української держави та внесення у зв’язку із цим змін та доповнень до чинного Кримінального кодексу України.
Ключові слова: інформаційний простір, інформаційна безпека, інформаційні відносини, інформаційні злочини, кібербезпека.
Summary. The article substantiates the need to create a clear and consistent conceptual model of criminal legal protection of the information space of the Ukrainian state and to make changes and additions to the current Criminal code of Ukraine in this regard.
Keywords: information space, information security, information relations, information crimes, cybersecurity.
Аннотация. В статье обосновывается необходимость создания четкой непротиворечивой концептуальной модели уголовно-правовой защиты информационного пространства Украинского государства и внесения в связи с этим изменений и дополнений в действующий Уголовный кодекс Украины.
Ключевые слова: информационное пространство, информационная безопасность, информационные отношения, информационные преступления, кибербезопасность.
 
      Постановка проблеми. Для якомога кращого розуміння феномену глобалізації сучасного світу та його проблем виникає потреба в осмисленні цього світу як єдиної системи комунікативних зв’язків, що стає можливим завдяки стрімкому розвитку й запровадженню інформаційних технологій у життєдіяльність суспільства та переходу останнього в якісно нову фазу свого розвитку – інформаційну. Одними із наочних проявів цього процесу є не лише поступове нівелювання значення фізичних кордонів між державами, які дедалі сприйматимуться не більше, ніж умовністю, даниною часу, а й епоха тотального панування інформаційного простору з усіма негативними та позитивними наслідками, що випливають із цього факту...