БЕЛАНЮК М.В., Інформаційно-юридичне забезпечення діяльності органів військової юстиції на території УРСР (1941-1942 рр.)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.3(12).272578

УДК 344.3

БЕЛАНЮК М.В.,
завідуюча науковим організаційним сектором
НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. В історико-правовому ракурсі розглянуто особливості юридичного забезпечення діяльності органів військової юстиції на території УРСР у 1941-1942 роках.
Ключові слова: юридичне забезпечення, військова юстиція, кваліфікація злочинів.
Аннотация. В историко-правовом ракурсе рассмотрены особенности юридического обеспечения деятельности органов военной юстиции на територии УССР в 1941-1942 годах.
Ключевые слова: юридическое обеспечение, военная юстиция, квалификация преступлений.
Summary. The article considers the historical and military features of the legal providing of activity of organs of military justice are considered on territory of Ukraina in 1941-1942 years.
Keywords: legal providing, military justice, qualification of crimes.
 
 
        Постановка проблеми. Історія воєн та військових конфліктів свідчить, що у вказані періоди поширеними стають прояви тероризму, організованої злочинності, порушення прав і свобод людини та інші протиправні дії. Запобігання цьому можливе лише за умови функціонування дієвої системи органів охорони правопорядку, зокрема, органів військової юстиції.
        Розв’язання цієї проблеми неможливе без усвідомлення відповідного історичного досвіду, що актуалізується в умовах воєнної агресії з боку Російської Федерації, окупації Криму та збройного протистояння на території Донецької і Луганської областей. За цих умов, для виправдання своїх протиправних дій РФ чинить масований інформаційно-психологічний тиск на населення і війська України, а також на власне населення та інші країни світу. За вказаних умов, вважаємо, актуальною постає необхідність дослідження проблем інформаційно-правового забезпечення діяльності військової юстиції в особливий період та з початком бойових дій (на прикладі початкового етапу другої світової війни у 1941 – 1942 рр.).
      Окремі аспекти із вказаної проблематики висвітлювалися в роботах відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, громадських і політичних діячів: О.І. Адамюка, Т.В. Вронської, С.А. Голунського, Л. Гусєва, А.Г. Ємєліна, В.В. Звягінцева, Д.С. Карєва, М.В. Кожевнікова, Г.А. Мурашина, О.Б. Мозохіна, В.В. Обухова, Н.А. Пєтухова, А.А. Стукалова, М.С. Строговича, С.Ю. Ушакова та інших. Однак в роботах вказаних авторів не розглядались проблеми в контексті заявленої тематики…
 
 

 

Видання НДІІП