БЕЛАНЮК М.В., Отримання публічної інформації в Україні: теорія і практика (ст. 42-50)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.3(22).273044

УДК 35.078.3.34

Беланюк М.В.,
кандидат юридичних наук,
завідувач наукового організаційного сектора
НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. У статті висвітлюються проблемні питання отримання публічної інформації громадянами в Україні на прикладі застосування Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
Ключові слова: інформація, публічна інформація, отримання публічної інформації.
Summary. The article highlights problematic issues related to obtaining the public information by citizens in Ukraine exemplified by application of the Law of Ukraine “On access to public information”.
Keywords:.information, public information, receipt of public information.
Аннотация. В статье освещаются проблемные вопросы получения публичной информации гражданами в Украине на примере применения Закона Украины “Про доступ к публичной информации”.
Ключевые слова: информация, публичная информация, получение публичной информации.
 
      Постановка проблеми. Конституційне прагнення народу розвивати і зміцнювати демократичну державу неможливо реалізувати без утвердження в суспільній свідомості і соціальній практиці невідчужуваних прав і свобод людини, зокрема права на інформацію. Декларацією Комітету Міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації”, ухваленої 29 квітня 1982 р. [1], наголошено, що свобода інформації необхідна для соціального, економічного, культурного і політичного розвитку кожної людини, вона є умовою гармонійного розвитку соціальних і культурних груп, націй і міжнародного співтовариства. Отже, однією з найважливіших гарантій розвитку, дотримання і захисту будь-яких універсальних прав людини визнається інформація і її інформаційні права, зокрема право на отримання інформації...