БЕЛЯКОВ К.І., Інформаційно-правові дослідження: походження, становлення, стан та перспективи розвитку

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.2(2).271504

УДК УДК 351.810:340.11:340.12 

Бєляков К.І.,
 
доктор юридичних наук, с.н.с.
 
Анотація. Історико-порівняльний аналіз впровадження досягнень науково-технічного прогресу в юриспруденцію, етапи становлення та розвитку інформаційно-правових досліджень – правової кібернетики, правової інформатики та інформаційного права, їх місця та ролі в сучасній структурі юридичних наукових знань.
Аннотация. Историко-сравнительный анализ внедрения достижений научно-технического прогресса в юриспруденцию, рассмотрение этапов становления и развития информационно-правовых исследований – правовой кибернетики, правовой информатики и информационного права, их места и роли в современной структуре юридических научных знаний.
Summeri. The historical and comparative analysis of implementing the achievements of scientific and technical progress to jurisprudence, the consideration of stages of formation and development of information-legal researches – legal cybernetics, legal informatics and data protection law, their place and a role in modern structure of legal scientific knowledge.
Ключові слова: інформаційно-правові дослідження, правова кібернетика, правова інформатика, інформаційне право, правова інформаціологія.
 
        Наш час породжує дедалі більше суспільних проблем, для успішного вирішення яких необхідне проведення досліджень на стику різних наук, що взаємодоповнюють і взаємозбагачують одна одну. Саме таким міждисциплінарним “перехрестям” стала сфера інформаційно-правових досліджень, у яких, з одного боку, вивчаються інформаційні аспекти юриспруденції, а з іншого, – проблеми удосконалення сфери юридичної практики в час інформатизації. За цим новітнім напрямом з’являється чимало новаторських ідей, формуються нові концепції й програми державного регулювання процесу інформатизації та реформування законодавства у сфері відповідних відносин. Проте аналіз сучасних наукових досліджень стану та структури наукових знань, що покликані вивчати інформацію та пов’язані з її феноменом процеси, засвідчив цілковиту відсутність єдиного підходу до їх структуризації в сучасній системі наукових знань.
        Нині науки вступають у фазу розвитку, коли взаємозв’язки між ними все більше міцніють, відбувається активне взаємопроникнення і взаємодія. І в цьому, на нашу думку, немає нічого дивного. Така ситуація обумовлена інтенсивним переходом суспільства від індустріального до інформаційного – процесами інформатизації, інтеграції й диференціації наукових знань, змінами в існуючій загальній системі уявлень про інформацію і, як наслідок, формуванням нової інформаційної парадигми…