БЕСПАЛЬ О.Л., Соціально-демографічні ознаки осіб, які вчинили сімейне насильство щодо дітей (ст.159-163)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).273224

УДК 343.97

БЕСПАЛЬ О.Л.,
асистент кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового Юридичного інституту Національного авіаційного університету
 
 
Анотація. Розглянуто соціально-демографічні ознаки (стать, вік, місце проживання, сімейний стан, освітній рівень) структури особистості злочинця, яка вчинила насильство в сім’ї проти життя та здоров’я щодо дітей.
Ключові слова: насильство в сімї, соціально-демографічні ознаки, діти, кримінологічний портрет.
Summary. The socio-demographic traits (sex, age, place of residence, marital status, educational level) of the personality structure of the perpetrator who committed domestic violence against life and health against children are considered.
Keywords: domestic violence, socio-demographic traits, children, criminological portrait.
Аннотация. Рассмотрены социально-демографические признаки (пол, возраст, место жительства, семейное положение, образовательный уровень) структуры личности преступника, совершившего насилие в семье против жизни и здоровья в отношении детей.
Ключевые слова: насилие в семье, социально-демографические признаки, дети, криминологический портрет.
 
 
      Постановка проблеми. Однією з вагомих складових дослідження проблеми сімейного насильства є вчення про особистість злочинця, яке має велике як наукове, так і практичне значення, що дозволить вирішити ряд кримінологічних питань, зокрема, детермінанти сімейного насильства щодо дітей, а також розроблення заходів запобігання злочинам, які вчиняються на ґрунті сімейних відносин щодо дітей.
      Кримінологічна характеристика особистості злочинця розкривається через її структуру. Структурна будова особистості злочинця охоплює певним чином сконструйовану органічно цілісну систему взаємозв’язків між її елементами [1, с. 35].
    Результати аналізу наукових публікацій. В науці кримінального права та кримінології проблемі сімейного насильства та насильства щодо дітей, зокрема, були присвячені наукові роботи таких вітчизняних вчених, як, зокрема: О.І. Белової, А.Б. Благої, В.М. Бондаровської, В.В. Вітвіцької, Б.М. Головкіна, Т.В. Журавель, С.Г. Киренка, О.О. Кочемировської, Л.В. Крижної, Ю.М. Крупки, Л.В. Левицької, М.П. Мишляєва, Ю.Л. Приколотіної, Л.В. Самарай, М.Ю. Самченко, Н.С. Юзікової...