БЕЖЕВЕЦЬ А.М., Електронне судочинство як необхідний елемент цифрової трансформації суспільства та держави (ст. 142-146)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221244

УДК 34:004

БЕЖЕВЕЦЬ А.М.,
аспірантка Національного технічного університету України Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.
 
 
Анотація. Стаття присвячена проблемам та перспективам інтеграції інформаційних технологій при здійсненні правосуддя як необхідної складової розвитку інформаційного суспільства в Україні. Досліджується використання новітніх технологій в судочинстві на прикладі зарубіжних країн.
Ключові слова: інформаційне суспільство, електронне судочинство, електронне правосуддя, блокчейн, відеоконференція.
Summary. This article is devoted to the problems and prospects of the integration of information technologies in the delivery of justice as a necessary component of information society development in Ukraine. The use of the latest technologies in litigation is explored on the example of foreign countries.
Keywords: information society, e-court, e-justice, blockchain, videoconference.
Аннотация. Статья посвящена проблемам и перспективам интеграции информационных технологий при осуществлении правосудия как необходимой составляющей развития информационного общества в Украине. Исследуется использование новейших технологий в судебном процессе на примере зарубежных стран.
Ключевые слова: информационное общество, электронное судопроизводство, электронное правосудие, блокчейн, відеоконференція.
 
 
      Постановка проблеми. Невпинний розвиток інформаційного суспільства вимагає трансформації усіх сфер суспільного життя, зокрема, й правосуддя. Застосування цифрових технологій при забезпеченні доступу до правосуддя є одним із елементів системи електронного урядування. Згідно Рекомендацій Rec (2001) 2 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо побудови та перебудови судових систем та правової інформації, сучасні інформаційні технології стали незамінним засобом у сфері здійснення правосуддя і таким чином вони сприяють ефективному управлінню державою, яке необхідне для нормального функціонування демократії [1]. Впровадження електронного судочинства є важливим інструментом модернізації судової системи та викликом сьогодення...