БЕЖЕВЕЦЬ А.М., Правовий статус роботів: проблеми та перспективи визначення (ст. 61-67)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).273347

УДК 34:004

БЕЖЕВЕЦЬ А.М.,
аспірантка НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”
 
 
Анотація. У статті проаналізовано сучасні наукові ідеї та концепції визначення правового статусу роботів зі штучним інтелектом. Розглянуто питання можливості визнання роботів суб’єктами відносин та визначення їх правосуб’єктності.
Ключові слова: робот, штучний інтелект, робототехніка, правовий статус робота, правосуб’єктність робота, електронна особа.
Summary. The article analyzes modern scientific ideas and concepts for determining the legal status of robots with artificial intelligence. The author investigated  the issue of determination of legal personality of robots.
Keywords: robot, artificial intelligence, robotics, legal status of the robot, legal personality of the robot, electronic person.
Аннотация. В статье проанализированы современные научные идеи и концепции определения правового статуса роботов с искусственным интеллектом. Рассмотрен вопрос возможности признания роботов субъектами отношений и определения их правосубъектности.
Ключевые слова: робот, искусственный интеллект, робототехника, правовой статус робота, правосубъектность робота, электронное лицо.
 
 
      Постановка проблеми. Сучасна тенденція глобальної цифровізації практично всіх сфер діяльності суспільства, що здійснює дуже суттєвий вплив на спрямованість та характер суспільних відносин, вимагає необхідності законодавчого реагування для формування адекватної правової бази з метою здійснення належного правового регулювання цих суспільних відносин.
      Новітні технології, зокрема технології штучного інтелекту та Інтернету речей, Хмарних технологій, блокчейну, криптовалюти тощо, враховуючи темпи та спрямованість їх розвитку, не можуть і надалі залишатися поза увагою законодавчого регулювання, внаслідок їх впливу на трансформацію існуючих та формування нових суспільних відносин. На даному етапі деякі із зазначених відносин лише формуються, але в подальшому, можливо вже через 5 – 10 років, вони трансформуються в повноцінні правові інститути...