БОЛДИР С.В., Перспективи реформування системи охорони державної таємниці та службової інформації (ст. 79-85)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.4(23).273113

УДК: 342.1+355/359

БОЛДИР С.В.,
начальник Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України
 
 
Анотація. У статті на основі наявного досвіду та проведеного аналізу норм законодавства іноземних держав у сфері безпеки інформації розкриваються окремі питання, пов’язані з практичними аспектами реалізації вказівок керівництва держави, задекларованих у різних нормативних актах щодо реформування національного законодавства у згаданій сфері діяльності.
Ключові слова: реформування законодавства, система охорони державної таємниці та службової інформації, безпека інформації, стандарти НАТО та ЄС.
Summary. The article discloses certain questions related to practical aspects of implementation of the state leadership instructions declared in various normative acts, concerning the reform of the national legislation in the mentioned area of activity, based on actual experience and analysis of the legislative acts in the sphere of information security of foreign countries .
Keywords: legislation reforming, system of protection of state secrets and official information, information security, NATO and EU standards.
Аннотация. В статье на основе имеющегося опыта и проведенного анализа норм законодательства иностранных государств в сфере безопасности информации раскрываются некоторые вопросы, связанные с практическими аспектами реализаций указаний руководства государства, задекларированных в различных нормативных актах по реформированию национального законодательства в упомянутой сфере деятельности.
Ключевые слова: реформирование законодательства, система охраны государственной тайны и служебной информации, безопасность информации, стандарты НАТО и ЕС.
 
 
     Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напрямів державної політики національної безпеки України, виходячи із положень Стратегії національної безпеки України, яку затверджено Указом Президента України від 26.05.2015 № 287/2015, є реформування системи охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом з урахуванням практики держав-членів Організації Північноатлантичного договору та Європейського Союзу [1].
       Необхідність формування нових підходів до забезпечення функціонування вказаної системи зумовлена передусім взятим Україною курсом на інтеграцію у світове співтовариство та розширенням міжнародного співробітництва у політичній, оборонній, науково-технічній та інших сферах діяльності, а також певною фізичною та моральною застарілістю національного законодавства у сфері охорони інформаційних ресурсів, сформованого значною мірою на основі нормативних актів колишнього СРСР...