БОНДАРЕНКО С.В., Державне регулювання діяльності організацій колективного управління правами суб’єктів авторського права та суміжних прав в Україні

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272495

УДК 342.95

Бондаренко С.В.,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри цивільного, господарського та кримінального права
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
 
 
Анотація. У статті розглянуто порядок здійснення державного регулювання діяльності організацій колективного управління правами суб’єктів авторського права та суміжних прав в Україні.
Ключові слова: авторське право, суміжні права, організація колективного управління.
Аннотация. В статье рассмотрен порядок осуществления государственного регулирования деятельности организаций коллективного управления правами субъектов авторского права и смежных прав в Украине.
Ключевые слова: авторское право, смежные права, организация коллективного управления.
Summary. The article reviews the order of public administration of the activity of collective management organizations of Copyright and Related Rights in Ukraine.
Keywords: copyright, related rights, collective management organization.
 
 
        Як свідчать дослідження світового досвіду, необхідним елементом системи правової охорони права інтелектуальної власності, без якого неможливо реалізувати закріплені законодавством авторське право та суміжні права, у будь-якій державі є колективне управління цими правами [1; 2]. Так, у передмові до дослідження, проведеного на замовлення ЮНЕСКО, зазначається: «у сучасному суспільстві колективне управління правами розглядається як один з основних засобів забезпечення поваги до творів, які використовуються, та забезпечення збору справедливої винагороди за творчу працю їх творцям, а також відкриває широкий та швидкий доступ публіки до постійно зростаючого культурного багатства» [3, c. 3].
        У Глосарії термінів у сфері інтелектуальної власності зазначається, що «колективне управління майновими права – це сприяння у здійснені майнових прав володільцям авторських і суміжних прав» [4, c.10]. Тобто колективне управління майновими правами покликано сприяти здійсненню прав, які закріплює за суб’єктами авторського права та суміжних прав законодавство в тому разі, коли реалізувати ці права в індивідуальному порядку неможливо.
       З прийняттям 23 грудня 1993 року Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон) уперше на законодавчому рівні в Україні було закріплено можливість здійснення колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права, а також суміжних прав шляхом створення відповідних організацій.
      У статті 1 Закону наведено визначення терміна організація колективного управління (організація колективного управління майновими правами) – це організація, що управляє на колективній основі майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку [5]…
 

 

Видання НДІІП