БОРИСОВ О.,Ю., Нормативно-правова база забезпечення інформаційної безпеки України: сучасні проблеми та відправні точки їх вирішення (ст. 113-118)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221236

УДК 34.096

БОРИСОВ О.Ю.,
магістр права, аспірант Науково-дослідного інституту інформатики та права НАПрН України.
 
 
Анотація. Дана стаття присвячена питанням актуальності формування в Україні гармонійної і дієвої системи нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки. Автором відображено давність історії застосування інформаційного впливу у воєнних конфліктах, проаналізовано вплив сучасних правових і технологічних чинників на можливості здійснення інформаційного впливу у воєнних цілях, обґрунтовано необхідність належного нормативно-правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки України.
Ключові слова: інформаційна безпека України, інформаційна війна, гібридна війна, Сунь-цзи, воєнне мистецтво.
Summary. This article is devoted to the relevance of the formation in Ukraine of a harmonious and effective legal regulatory systems in the field of information security. The author reflects the antiquity of the history of information influence in military conflicts, analyzes the impact of modern legal and technological factors on the possibility of information influence for military purposes, substantiates the need for proper legal regulatory systems of information security in Ukraine.
Key words: information security of Ukraine, information war, hybrid war, Sun-tzu, art of war.
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам актуальности формирования в Украине гармоничной и эффективной системы нормативно-правового обеспечения информационной безопасности. Автором отражена древность истории применения информационного воздействия в военных конфликтах, проанализировано влияние современных правовых и технологических факторов на возможности осуществления информационного воздействия в военных целях, обоснована необходимость надлежащего нормативно-правового регулирования обеспечения информационной безопасности Украины.
Ключевые слова: информационная безопасность Украины, информационная война, гибридная война, Сунь-цзы, военное искусство.
 
 
      Постановка проблеми. Воєнний конфлікт на Сході України триває вже понад 6 років. За час його протікання державними діячами, воєнними експертами, науковцями, політиками, іншими категоріями фахівців було сформовано різні концепції (шляхи) врегулювання конфлікту і відновлення територіальної цілісності України, зокрема...