БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Дезінформація як нелінійний ефект взаємодії інформаційних тематичних потоків

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.2(2).271554

УДК 681.3 

Брайчевський С.М.,
кандидат фізико-математичних наук,
провідний науковий співробітник ТОВ “Інформаційний центр “Електронні вісті”
 
 
Анотація. Про механізм наповнення мережних інформаційних ресурсів хибними відомостями. Показано, що такі механізми можуть виникати як нелінійні ефекти взаємодії інформаційних тематичних потоків.
Аннотация. О механизме наполнения сетевых информационных ресурсов ошибочными сведениями. Показано, что такие механизмы могут возникать как нелинейные эффекты взаимодействия информационных тематических потоков.
Summаry. On the mechanism of filling of network informative resources by erroneous information. It is shown that such mechanisms can arise up as non-linear effects of co-operation of informative thematic streams.
Ключові слова: інформаційна безпека, дезінформація, інформаційні тематичні потоки, математичне моделювання.
 
        Одним із найважливіших чинників, що становлять загрозу інформаційній безпеці суспільства, є його дезінформація. Звичайно під дезінформацією розуміють цілеспрямовану діяльність окремих осіб та організацій, яка має на меті свідоме введення суспільства в оману. Але в умовах сучасних інформаційних технологій виникає потреба певним чином переосмислити це поняття.
        Головна причина полягає в тому, що високі темпи зростання автоматизації інформаційних процесів призводять до зниження рівня їх контрольованості. Як наслідок, виникає реальна можливість стійкої в часі генерації контенту, який неадекватно відбиває ті чи інші події і тим самим спотворює інформаційну картину реальності. Ключову роль в даних процесах відіграє не джерело походження хибних (що не відповідають дійсності) інформаційних одиниць, а породжені сучасними інформаційними технологіями механізми їх тиражування, інтеграції та накопичення, які можуть мати різну, в тому числі стохастичну, природу. Тому є вагомі підстави розуміти дезінформацію як наповнення інформаційного простору хибними відомостями, незалежно від конкретних механізмів та наявності елементу цілеспрямованості. Слід усвідомити, що в наш час дезінформація може і не переслідувати конкретної мети, визначеної чиїмись інтересами. Але від цього вона не стає менш небезпечною, оскільки так само впливає на процес прийняття рішень.
        Метою роботи є аналіз одного із подібних видів дезінформації, який може виникати як нелінійний ефект у динаміці інформаційних тематичних потоків.
        Вивчення цієї динаміки свідчить про те, що інтенсивність репродукції певної тематики визначається не лише її власними характеристиками, а й взаємодією з іншими тематиками, що за певних умов може забезпечувати свого роду “підживлення” потоків хибних відомостей. Результати отримані за допомогою математичного моделювання конкурентної взаємодії інформаційних тематичних потоків з використанням чисельних методів...
 
 
 
 
 

 

Видання НДІІП