БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Інформаційні потоки та інформаційні об’єкти

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271872

УДК 681.3: 314.1:004.6

Брайчевський С.М.,
Інформаційний центр “Електронні вісті”
   
 
Анотація. Розглянуто окремий випадок інформаційних об’єктів, що утворюються в колективах, діяльність яких пов’язана з підтримкою стаціонарних інформаційних потоків. Обговорюється ефект ерозії змісту документальних масивів, що виникає за рахунок колективних механізмів обробки інформації. Показано, що наявність у інформаційних об’єктів власної поведінки, здатної впливати на перебіг суспільних процесів, породжує проблему правового регулювання їх функціонування.
Ключові слова: інформація, інформаційні потоки, інформаційні об’єкти, колективні механізми, правове регулювання.
 Аннотация. Рассмотрен частный случай информационных объектов, которые образуются в коллективах, деятельность которых связана с поддержкой стационарных информационных потоков. Обсуждается эффект эрозии смысла документальных массивов, который возникает за счет коллективных механизмов обработки информации. Показано, что наличие у информационных объектов собственного поведения, способного влиять на ход общественных процессов, порождает проблему правового регулирования их функционирования.
Ключевые слова: информация, информационные потоки, информационные объекты, коллективные механизмы, правовое регулирование.
Summary. The special case of information objects which are formed in the collectives which activity is connected with support of stationary information streams is considered. Effect of erosion of sense of documentary files which arises at the expense of collective mechanisms of processing of the information is discussed. It is shown that presence of own behavior at information objects, capable to influence a course of public processes, generates a problem of legal regulation of their functioning.
Keywords: the information, information streams, information objects, collective mechanisms, legal regulation.
 
        Постановка проблеми. Протягом останніх років інформаційні потоки як явище сучасного суспільства привертають все більшу увагу [1 – 7]. Переважно їх вивчення пов’язано з генерацією та поширенням у мережі Інтернет інформації у вигляді новин [6, 7]. Насправді поняття інформаційного потоку є значно ширшим і включає в себе багато не менш важливих і цікавих явищ, деякі з яких лишаються практично не вивченими. Серед них – проблема поширення правового регулювання на нелінійні інформаційні системи, що мають складну поведінку, яка може безпосередньо впливати на перебіг суспільних процесів.
       У пропонованій роботі буде розглянутий окремий випадок подібних ситуацій, пов’язаний із певними специфічними властивостями інформаційних потоків. Маємо на увазі ефекти, породжені швидким зростання ролі машинної обробки інформації в структурі виробничих процесів в організаціях, що мають справу з інформаційними потоками. Актуальність проблеми стає очевидною, якщо врахувати, що до сфери інформаційних потоків, взагалі кажучи, відноситься в повному складі документообіг, який є основою адміністративної діяльності розвиненого суспільства… 
 
 
 

 

Видання НДІІП