БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., ЛАНДЕ Д.В., Інтерактивні гіпертекстові інформаційні ресурси в правовій науці

УДК 004.67

Брайчевський С.М.,
Ланде Д.В.,
кандидат фізико-математичних наук,
доктор технічних наук
 
 
Анотація.  Можливості сучасних гіпертекстових систем дозволяють створювати потужні інформаційні системи. Запропоновано методику створення структури зв’язків гіпертекстової енциклопедії, що ґрунтується на алгоритмах визначення дискримінантної сили термінів у текстах і принципах побудови мережі природної ієрархії термінів.
Ключові слова: електронна енциклопедія, гіпертекст, Інтернет, екстрагування понять, MediaWiki.
Аннотация.  Возможности современных гипертекстовых систем позволяют создавать мощные информационные системы. Предложена методика создания структуры связей гипертекстовой энциклопедии, которая основана на алгоритмах определения дискриминантной силы терминов в текстах и принципах построения сети естественной иерархии терминов.
Ключевые слова: электронная энциклопедия, гипертекст, Интернет, экстрагирование понятий, MediaWiki.
Summary. The possibilities of modern hypertext systems allow you to create powerful information system. The technique of creating a hypertext link structure encyclopedia proposed. The technique is based on the algorithm for determining the discriminant power of the terms in the texts and the principles of building a natural hierarchies of terms networks.
Keywords: electronic encyclopedia, hypertext, Internet, feature extraction, MediaWiki.
 
 
         Постановка  проблеми. Електронні енциклопедії, в першу чергу “Вікіпедія” в усіх її редакціх, за останні роки набули значної популярності в сучасних мережних ресурсах. Один з важливих моментів полягає в тому, що такі ресурси створюють надзвичайно широкі можливості для формування користувачами мережі  Інтернет власного контенту. Головне при цьому полягає у тому (і це виявилося можливим), що – електронні енциклопедії успішно заповнюються статтями високого професійного рівня, які пишуть ентузіасти з власної ініціативи.
      Поширення електронних енциклопедій значною мірою зумовлено наявністю технології MediaWiki, що, як відзначалося, дозволяє користувачам мережі Інтернет самостійно створювати інформаційні ресурси відповідно до власних потреб. А ця обставина робить відповідні технології доступними для широкого кола користувачів. Тому певний інтерес становить дослідження таких можливостей.
         Метою статті є викладення  деяких результатів досліджень щодо формування гіпертекстових електронних енциклопедій  на базі інформаційних ресурсів, як наявних, так і тих,  що створюються користувачами спеціально для цієї мети…