БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Поведінкові патерни та інформаційні потоки

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272253

УДК 681.3:314.1:004.6

Брайчевський С.М.,
Інформаційний центр “Електронні вісті”
 
Анотація. Розглянуто роль поведінкових патернів в механізмах впливу інформаційних об’єктів на членів колективів, діяльність яких пов’язана з обробкою стаціонарних інформаційних потоків, що мають відтворювані регулярності. Обговорюється ефект специфічних конфліктів у відносинах індивідів з великими та малими соціальними групами. Показано, що в умовах інформаційного суспільства такі конфлікти породжують проблему правового регулювання їх функціонування.
Ключові слова: інформація, інформаційні потоки, інформаційні об’єкти, скрипти, колективні механізми, поведінкові патерни, правове регулювання.
Аннотация. Рассмотрена роль поведенческих паттернов в механизмах влияния информационных объектов на членов коллективов, деятельность которых связана с обработкой стационарных информационных потоков, которые имеют воспроизводимые регулярности. Обсуждается эффект специфических конфликтов в отношениях индивидов с большими и малыми социальными группами. Показано, что в условиях информационного общества такие конфликты порождают проблему правового регулирования их функционирования.
Ключевые слова: информация, информационные потоки, информационные объекты, скрипты, коллективные механизмы, поведенческие паттерны, правовое регулирование.
Summary. The role of behavioural patterns in mechanisms of influence of information objects on members of the collectives which activity is relating to processing of stationary information streams which have reproduced regularities is considered. Article discusses effect of the specific conflicts in the relations of individuals with big and small social groups. It is shown that in the conditions of information society such conflicts generate a problem of legal regulation of their functioning.
Keywords: the information, information streams, information objects, scripts collective mechanisms, behavioral patterns, legal regulation.
 
        Постановка проблеми. В структурі суспільства часто утворюються групи населення, поведінка яких виходить за рамки загальноприйнятих норм без видимої раціональної мотивації. Члени таких груп, як правило, розуміють, що діють всупереч усталеним “правилам гри”, але це усвідомлення не має на них практичного впливу. На пряме запитання вони дають розпливчату відповідь типу “У нас так прийнято” чи “Всі так роблять”. Такі поведінкові девіації спостерігаються лише у групи в цілому, тоді як кожний з її членів за межами групи (якщо це можливо) поводить себе цілком нормально. Подібні групи утворюють широкий спектр від англійських клубів, що культивують різноманітні дивацтва, до тоталітарних сект і екстремістських угруповань. Вони існували завжди, але в сучасному суспільстві це явище в починає набувати іншого характеру. Яскравим прикладом можуть служити т. з. смартмоби [1]. Якщо раніше мали місце окремі епізоди, що не давали помітного внеску в суспільну динаміку, то тепер подібні явища починають набувати справді масового характеру. І це може становити реальну загрозу стабільності суспільства.
        Зазначене явище не обов’язково має бути результатом свідомої цілеспрямованої діяльності лідера (індивідуального чи колективного). Найбільш вражаючі випадки мають місце саме тоді, коли лідера або взагалі немає, або він не собі ставить за мету інспірувати такі поведінкові девіації. Так, часто футбольні вболівальники, ідучи на матч, не мають наміру перевертати та підпалювати автомобілі, бити вітрини тощо, але роблять це, причому без явного вербального впливу…
 

 

Видання НДІІП