БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Роль інформаційних тематичних потоків в формуванні громадської думки

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.3(12).272565

УДК 004.5

Брайчевський С.М.,
Інформаційний центр “Електронні вісті”
 
 
Анотація. Розглядаються механізми формування громадської думки засобами інформування суспільства. Пропонується модель, яка описує вплив на громадську думку тематичних інформаційних потоків. Описується випадок взаємодії двох тематичних інформаційних потоків. Показано, що вплив на суспільну свідомість за певних умов визначається характером їх динаміки, незалежно від змісту самої інформації.
Ключові слова: інформація, інформаційні потоки, правове регулювання.
Аннотация. Рассмотрены механизмы формирования общественного мнения средствами информирования общества. Предлагается модель, описывающая влияние на общественное мнение тематических информационных потоков. Описывается случай взаимодействия двух тематических информационных потоков. Показано, что влияние на общественное сознание при определенных условиях определяется характером их динамики, независимо от содержания самой информации.
Ключевые слова: информация, информационные потоки, правовое регулирование.
Summary: Mechanisms of formation of public opinion are considered by means of informing of society. The model describing influence of thematic information streams on public opinion is offered. The case of interaction of two thematic information streams is described. It is shown that influence on public consciousness under certain conditions is defined by nature of their dynamics, irrespective of contents of information itself.
Keywords: the information, information streams, legal regulation.
 
 
        Постановка проблеми. Аналіз процесів формування громадської думки передбачає вивчення впливу на її динаміку різних інформаційних одиниць. Під інформаційною одиницею ми розуміємо цілісне повідомлення, що має визначений конкретний зміст. Інформаційна одиниця фізично може бути реалізована як окремий документ, а може входити до складу документа разом з іншими інформаційними одиницями.
      Прийнято вважати, що механізми впливу інформаційної одиниці на свідомість людини визначаються її змістом (тобто власне інформацією, яку вона містить). Але в дійсності існують і інші чинники, що можуть суттєво змінити сприйняття інформації громадськістю.
         Одним із них є кількісний чинник. Свого часу Честертон слушно зауважив, що люди здатні вірити в найнеймовірніші речі, якщо вони повторюються. Найбільший ефект маємо у випадку стаціонарного тиражування заданої теми, можливо у різних редакціях, на помітному проміжку часу. Як свідчить практика, якщо певний набір уявлень тиражується протягом життя кількох поколінь, в суспільній свідомості формується надзвичайно стійка світоглядна картина, яку практично неможливо відкоригувати. Тому головний інтерес становить вивчення інформаційних потоків [1 – 7].
        Одним з центральних є питання про те, яка кількість інформації (незалежно від її змісту) повинна з’явитись в інформаційному просторі для того, щоб помітно змінилася громадська думка. Це питання не може бути вирішено на підставі загальних уявлень та інтуїтивних оцінок…
 
 

 

Видання НДІІП