БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Узагальнення індексу цитування як компенсація неповноти наукометричних баз даних (ст. 71-78)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).270611

УДК 681.3+314.1:004.6

Брайчевський С.М.,
кандидат фізико-математичних наук
 
 
Анотація. В роботі розглянуті специфічні проблеми сучасної наукометрії, пов’язані з технологією наповнення наукометричних баз даних. Показано, що загальноприйняті методики оцінки виконання наукової діяльності окремими науковцями та організаціями не відповідають повною мірою поставленій меті внаслідок неповноти охоплення наявного масиву наукових публікацій. Запропоновано один із можливих шляхів вдосконалення методики, заснованої на визначенні індексу цитування.
Ключеві слова: база даних, індекс цитування, рецензування.
Summary. The paper considers the specific problems of modern scientometrics related to the technology of filling scientometric databases. It is shown that the methods commonly used for assessing the performance of scientific activity by individual scientists and organizations do not fully meet the goals set, as a result of the incompleteness of the coverage of an existing array of scientific publications. One of the possible ways to improve the method based on the definition of the citation index is proposed.
Keywords: database, citation index, reviewing.
Аннотация. В работе рассмотрены специфические проблемы современной наукометрии, связанные с технологией наполнения наукометрических баз данных. Показано, что общепринятые методики оценки выполнения научной деятельности отдельными учеными и организациями не соответствуют в полной мере поставленной цели вследствие неполноты охвата имеющегося массива научных публикаций. Предложен один из возможных путей усовершенствования методики, основанной на определении индекса цитирования.
Ключевые слова: база данных, индекс цитирования, рецензирование.
 
 
      Постановка проблеми. Вивчення науки як інформаційного процесу [1] на наш час набуває дедалі більшого значення, в першу чергу через те, що результати сучасних наукових досліджень становлять фундамент створення нових технологій. Окреме місце в цьому напрямі становить визначення кількісної міри оцінки виконання наукової діяльності окремими науковцями та організаціями, оскільки від її успішного вирішення залежить ефективність фінансування науки.
      Загальноприйнята методика, заснована на визначенні індексу цитування наукових праць, має певні проблеми, пов’язані з технологією наповнення баз даних, що при цьому використовуються...