БРАТІЦА М.С., САНДУЛ В.С., Про заходи забезпечення якості телекомунікаційних послуг

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271951

УДК 004:347.453.8

БРАТІЦА М.С.,
 
 
Сандул В.С.,
заступник директора – начальник відділу Департаменту
зв’язку Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації України
головний спеціаліст відділу взаємоз’єднання мереж
та інфраструктури Департаменту зв’язку
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації України  
 
 
Анотація. Щодо врегулювання відносин між операторами/провайдерами телекомунікацій та споживачами з питань забезпечення якості телекомунікаційних послуг на рівні, встановленому законодавством України у сфері телекомунікацій.
Ключові слова: телекомунікаційні послуги, рівень якості послуг, оператори/провайдери, споживачі телекомунікаційних послуг.
Аннотация. Относительно урегулирования отношений между операторами/провайдерами телекоммуникаций и потребителями услуг в вопросах обеспечения качества телекоммуникационных услуг на уровне, который установлен законодательством Украины в сфере телекоммуникаций.
Ключевые слова: телекоммуникационные услуги, уровень качества услуг, операторы/ провайдеры, потребители телекоммуникационных услуг.
Summary. Concerning settlement of the relations between operators/providers of telecommunications and consumers in questions of providing of quality of telecommunication services at level which is established by the legislation of Ukraine in the sphere of telecommunications.
Keywords: telecommunication services, level of quality of services, operators/providers, users of telecommunication services.
 
      Постановка проблеми. Основні положення концепції людського розвитку полягають у тому, що головною цінністю суспільного розвитку визнається людина. Економіка та суспільний розвиток мають орієнтуватися на розвиток людини, забезпечити їй можливості мати доступ до накопичених людством знань, надати свободу особистого вибору. Людський розвиток – це процес зростання людських можливостей за рахунок тривалого та здорового життя, рівня освіченості, користування політичними і економічними свободами, правами людини, суспільною повагою до особистості [1]. Таким чином, основною метою людського розвитку є зростання якості життя людей. Поняття “якість життя людини” характеризується значно ширшим обсягом, ніж поняття “рівень життя”, яке, в першу чергу, характеризує суто матеріальну забезпеченість частини спільноти [2].
      Якість життя як система включає такі складові, як якість освіти, якість культури та якість інформації, яку отримує людина. При цьому, кожна спільнота володіє своєю методикою оцінки якості та рівня життя. Прикладом найпростішого підходу при вирішенні зазначеного питання може бути афоризм – “Комусь перли мілкуваті, а для когось – щі рідкі”…
 
 
 

 

Видання НДІІП