БРИЖКО В.М., Філософія права: праксеологія в сфері інформаційного права (ст. 28-34)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194777

УДК 1:340.1:316.324.8

БРИЖКО В.М.,
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук,
старший науковий співробітник
 
 
Анотація. Про праксеологію як джерело знань філософії у сфері інформаційного права.
Ключові слова: філософія, право, праксеологія, інформаційне право.
Summary. About praxeology as a source of knowledge of philosophy in the field of information law.
Keywords: philosophy, right, praxeology, information law.
Аннотация. О праксеологии как источнике знаний философии в сфере информационного права.
Ключевые слова: философия, право, праксеология, информационное право.
 
 
      Постановка проблеми. Робота є продовженням досліджень за тематикою “Філософія інформаційного права та інформаційного законодавства” в контексті проблематики узагальнення філософсько-гуманітарного і теоретичного знання про право, як специфічну форму соціального буття людей та нормативне впорядкуванні суспільних відносин в інформаційній сфері. Концептуально ми виходимо з розмежування словосполучень “інформаційне право” та “інформаційне законодавство”. Перша – закріплює елементи, які визначають принципи інформаційно-правових відносин, друга – елементи організаційного поділу законодавчих актів, котрі сформовані в результаті запровадження норм регулювання інформаційних відносин. Виходячи з багатогранності й неоднозначності тлумачення терміна “інформація”, вважаємо, що в контексті різноманітної інформаційної діяльності (яка не виключає розумову діяльність з маніпулювання думками й фактами) “право” в інформаційній сфері  існує, передусім, для політики, а “законодавство” – для усіх суб’єктів інформаційних відносин. Це визначає необхідність ознайомлення з  роллю та місцем праксеологічного аспекту в інформаційній сфері...
 
 

 

Видання НДІІП